اسم دختر با م

نام معنی نام جزییات
مهسانه آن که چون ماه زیبا و درخشان است مشاهده
مرجانه مروارید کوچک مشاهده
مرمرین ساخته شده از مرمر یا از جنس مرمر مشاهده
مریس چیزی لغزان و تابان مشاهده
مکرمه مؤنث مکرم مشاهده
میشکا میچکا ، گنجشک در زبان مازندرانی مشاهده
میشی منسوب به میش، دارای رنگ قهوه ای مایل به سبز مشاهده
مینوچهر دارای چهره ای چون بهشت، زیبا روی مشاهده
مینودخت دختر آسمانی، دختر بهشتی مشاهده
مینورخ دارای چهره ای آسمانی و بهشتی مشاهده
مینوزاد زاده آسمان یا زاده بهشت مشاهده
مینوسرشت آن که یا آنچه طبیعتی مانند بهشت دارد مشاهده
مینووش مانند بهشت، زیبا چون بهشت مشاهده
میهن بانو بانوی وطن مشاهده
میهن تاج تاج و سرور وطن مشاهده
میهن دخت دختر وطن مشاهده
مارگاریتا نام جزیره ای در شمال کشور ونزوئلا مشاهده
مارلین برج، پناهگاه مشاهده
مقبله مؤنث مقبل، خوشبخت، خوش اقبال مشاهده
مقصوده مؤنث مقصود، آنچه کسی قصد انجام آن را دارد، منظور،م... مشاهده
مالکه مؤنث مالک، آن که دارنده و صاحب اختیار چیزی یا کسی... مشاهده
ملک آفرین ملک(عربی) + آفرین(فارسی) مرکب از ملک( سرزمین) + آ... مشاهده
ملک بانو ملک(عربی) + بانو(فارسی) شاه بانو مشاهده
مامیثا گیاهی با برگهای پوشیده از کرک، و دارای گلهای نارنج... مشاهده
ملک تاج ملک(عربی) + بانو(فارسی) شاه بانو مشاهده
ملک سیما دارای چهره ای زیبا چون چهره فرشتگان زیبا روی مشاهده
مانگ مانک، ماه مشاهده
ملیله رشته باریک فلزی طلا مشاهده
مانوشاک بنفشه، نام خواهر منوچهر پادشاه پیشدادی مشاهده
مانیوک نام گیاهی با ریشه های ضخیم و دارای نشاسته بسیار مشاهده
ماه به بهتر از ماه مشاهده
ماه بی بی ماه(فارسی) + بی بی(ترکی) بانویی که چون ماه زیبا و... مشاهده
ماه پرن زیبا و لطیف چون ماه و پرند مشاهده
ماه پیکر آن که پیکرش چون ماه زیبا و دل انگیز است مشاهده
ماه جبین ماه(فارسی) + جبین(عربی)،مه جبین مشاهده
ماه جهان ماه دنیا، زیبای جهان مشاهده
مه پاره ماهپاره مشاهده
ماه خاتون بانویی که چون ماه زیباست مشاهده
مه پیکر آن که چون ماه تابان و درخشان است، خوش اندام و زیبا مشاهده
ماه خدای نام فرشته ای مشاهده
ماه رخسار ماهچهر مشاهده
مه فروز فروزنده و روشن کننده چون ماه روشن و پیدا مشاهده
ماه روی ماهچهر مشاهده
مه فروغ پرتو ماه مشاهده
ماه زیور زیور و زینت ماه مشاهده
ماه شاد مرکب ازماه + شاد( خوشحال) مشاهده
ماه لقا ماه(فارسی) + لقا(عربی)، مه لقا مه لقا مشاهده
ماه منظر ماه(فارسی) + منظر(عربی) ماهرو، ماهچهر مشاهده
ماهانه دختر ارمنشاه شاه ماچین در داستان سمک عیار مشاهده
ماهپاره دارای زیبایی ای چون زیبا یی ماه مشاهده