اسم دختر با پ

نام معنی نام جزییات
پوران پوران دخت مشاهده
پیوند پیوسته بودن دو یا چند کس یا چیز به هم مشاهده
پرارین خوب و نیکو مشاهده
پرندیس نرم و لطیف چون پرند مشاهده
پری سیما پری(فارسی) + سیما(عربی) پریچهره، زیبارو مشاهده
پارنا نام قله‌ای در نزدیکی پل دختر مشاهده
پرشاد نام خواهر داریوش دوم پادشاه هخامنشی مشاهده
پرندخت دختر لطیف چون پرند مشاهده
پرنگ هم به ضم پ و هم به کسر پ خوانده می شود، برق شمشیر... مشاهده
پرک ستاره سهیل، تاج مشاهده
پریشا پری شاه، شاه پری ها مشاهده
پریفام زیبا چون پری مشاهده
پرینام دارای نامی زیبا مشاهده
پیمانه جام شراب مشاهده
پاپوک نعنای دشتی با گل آذینی مانند سنبل در بخش خراسان مشاهده
پادینا در گویش همدانی به گل پونه یا پودینه گفته می شود مشاهده
پارامیدا پارامیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش پادشاه هخامنشی... مشاهده
پاردیس پردیس مشاهده
پارلار درخشان ، منور ، پخش کننده نور مشاهده
پاشنگ خوشه انگور مشاهده
پامچال گلی زینتی به رنگهای سفید، صورتی، یا نارنجی مشاهده
پانتی نام همسر آریاسب از سرداران کوروش پادشاه هخامنشی مشاهده
پاک آفرین آفریننده پاک مشاهده
پاک رخ پاکیزه رو، زیبا رو مشاهده
پاک گوهر پاک گهر مشاهده
پاکدخت دختر پاک و عفیف مشاهده
پاکنوش پاک نوشنده مشاهده
پایون پیرایه ، زیور ، آرایش مشاهده
پاییزان هنگام پاییز مشاهده
پدیده آنچه اتفاق می افتد یا وجود دارد و می توان آن را تج... مشاهده
پرارین دخت دختر نیکو و خوب مشاهده
پربها باارزش، قیمتی مشاهده
پرخیده از لغات اساطیری است مشاهده
پردخت یا مخفف پریدخت مشاهده
پردیز پردیس مشاهده
پرزاد پر + زاد( زاده)،مخفف پری زاده مشاهده
پرزین پرچینی از گلهای ریز به دور باغات مشاهده
پرستوک پرستو مشاهده
پرستک پرستو مشاهده
پرسیا پرشیا مشاهده
پرشنگ قطره های آب که پاشیده می شود مشاهده
پرگام نام امپراطوری ای در زمان سلوکیان مشاهده
پرگان مشاهده
پرگشا پرگشاينده، پرواز کننده مشاهده
پرگون لطیف چون پر مشاهده
پرمون زینت و آرایش مشاهده
پرن پروین مشاهده
پرناک جوان، برنا مشاهده
پرنددخت پرندخت مشاهده
پرنددیس پرندیس مشاهده