اسم دختر با پ

نام معنی نام جزییات
پوپه پوپک مشاهده
پوپک پرنده ای که تاجی از پر بر سر دارد، هدهد مشاهده
پوران پوران دخت مشاهده
پوران یادگار ، جانشین مشاهده
پوران دخت از شخصیتهای شاهنامه، نام ملکه ایران در دوران ساسان... مشاهده
پولک دایره هایی کوچک و نازک به رنگهای مختلف که برای تزی... مشاهده
پونا در گویش سمنان پونه مشاهده
پونه گیاهی معطر از خانواده نعناع مشاهده
پیچک گیاهی زینتی که ساقه ای بالا رونده دارد مشاهده
پیدرا رودی در امریکا مشاهده
پیروزدخت مرکب از پیروز( فاتح یا فرخنده یا خوشحال) + دخت( دخ... مشاهده
پیمانه جام شراب مشاهده
پینار سرچشمه مشاهده
پیوند پیوسته بودن دو یا چند کس یا چیز به هم مشاهده