اسم فارسی دختر با آ

نام معنی نام جزییات
تهمینه نیرومند، دلیر، از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر شاه... مشاهده
یوتاب نام خواهر آریوبرزن پادشاه آذربادگان مشاهده
ترگل گل تازه و شاداب مشاهده
صوفیا نوایی در موسیقی مشاهده
مانيا علاقه بسيار زياد مشاهده
سایان منسوب به سایه ، رشته کوهی در آسیای مرکزی ، نام رو... مشاهده
دنا نام قله ای معروف از رشته کوهای زاگرس در استان فارس مشاهده
پرستو پرنده ای سیاه و سفید با بالهای باریک که مهاجر است مشاهده
فرگل دارای شکوه و زیبایی گل مشاهده
هومهر دوست مشاهده
زیبا آن که یا آنچه دیدنش چشم نواز و خوشایند است ، دلنشی... مشاهده
پگاه سپیده دم، صبح زود مشاهده
ماتینا گل سرخ در گویش مازندرانی مشاهده
مهراوه مرکب از مهر( محبت یا خورشید) + اوه( پسوند شباهت) مشاهده
هویار یار خوب و خوش مشاهده
پردیس فردوس ، باغ، بستان مشاهده
نانا پدر و مادر، نعناع مشاهده
مهشاد مرکب از مه( ماه) + شاد( خوشحال) مشاهده
دلبر زیبا، جذاب، معشوق مشاهده
مه سیما مه(فارسی) + سیما(عربی)، ماه سیما ماه سیما مشاهده
گلبرگ هر یک از اجزای پوششی گل، چهره و رخسار مشاهده
مهرگان منسوب به ماه مهر،مهربانی،جشنی به همین نام که ایران... مشاهده
بهامین به ضم ب ، فصل بهار ، بهار مشاهده
آسا زیور مایه زیبایی و آرایش - وقار و ثبات و تمکین و آ... مشاهده
مهرنوش شنونده محبت، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از چهار... مشاهده
گیتی جهان، عالم مشاهده
نوژان درخت صنوبر و کاج مشاهده
ارینا آرینا ، آریایی نژاد - از نسل آریایی مشاهده
پرتو درخشش، تلألو مشاهده
آتاناز دختر نازنین بابا ، مشاهده
بهناز مرکب از به (زیباتر، خوبتر) + ناز (کرشمه، غمزه) مشاهده
فرزانه خردمند، دانا مشاهده
مروارید نوعی ماده قیمتی سخت و سفید یا نقره ای که در بعضی ص... مشاهده
پریسان مانند پری ، دختری که مثل پری زیبا است ، بانویی زیب... مشاهده
یاسمینا یاس و مینا گلی به رنگهای سفید، زرد، و کبود مشاهده
مهناز آن که چون ماه ناز و زیبا است، آن که به ماه ناز و ف... مشاهده
حسیبا مرکب از حسیب به معنای پاک نژاد و پاکزاد و الف نسبت... مشاهده
گلناز دارای ناز و عشوه ای چون گل مشاهده
سرمه ماده ای سیاه رنگ که برای آرایش مژه ها و پلک چشم به... مشاهده
ایرن نام ملکه روم شرقی مشاهده
مه گل ماه گل مشاهده
پرنا پرنیان مشاهده
گیتا گیتی مشاهده
ویونا نام روستایی در نزدیکی کاشان مشاهده
پریزاد زاده پری، زیبا ، نام همسر داریوش دوم پادشاه هخامنش... مشاهده
مینو آسمان، بهشت مشاهده
فرین با شکوه، شکوه مند مشاهده
آرنوشا منسوب به آرنوش ، آریایی جاویدان ، ایرانی جاوید ، م... مشاهده
پرناز مرکب از پر + ناز( زیبا، قشنگ) مشاهده
مهربانو زنی که چون خورشید می درخشد، بانوی خورشید مشاهده