اسم فارسی دختر با آ

نام معنی نام جزییات
ماهدخت دختر زیبا چون ماه مشاهده
آزاده عاری از صفات ناپسند اخلاقی،رها ، وارسته،از شخصیتها... مشاهده
رامونا لاتین نگهبان عاقل مشاهده
یاسینا منسوب به یاسین ، مرکب از یاسین بعلاوه پسوند فارسی مشاهده
رزینا به فتح ر ، مرکب از رزین بعلاوه الف تأنیث، ، دختر س... مشاهده
برزین باشکوه ، نام یکی از سرداران کیکاوس شاة ماد ،نام کو... مشاهده
درناز در(عربی) + ناز(فارسی) مرکب از در( مروارید) + ناز(... مشاهده
دل آسا موجب تسکین و آسایش دل مشاهده
مهرآذین مرکب از مهر( خورشید) + آذین( آرایش) مشاهده
گلرخ زیبا رو، گلچهره، آن که چهره ای زیبا چون گل دارد، ز... مشاهده
پروانه حشره ای با بدن کشیده و باریک و بالهای پهن پوشیده ا... مشاهده
رامش شادی، خوشی، لذت، حظ ، آسودگی، آسایش، سرود، نغمه مشاهده
گلنار گل درخت انار که سرخ رنگ است،از شخصیتهای شاهنامه، ن... مشاهده
مهری منسوب به مهر مشاهده
انوشه جاودان، شادمان، خوشحال، از شخصیتهای شاهنامه، نام ش... مشاهده
فرنیان پرنیان ، ابریشم و حریر ، دختری که دارای جسمی بسیار... مشاهده
صبرا بردباری در برابر سختی ها و ناملایمات ، شکیبایی ، ص... مشاهده
فروغ روشنی که از آتش، خورشید، و دیگر منابع نورانی می تا... مشاهده
آرا مخفف آراینده آرایشگر-زیور زینت مشاهده
پانیک کسی که قدمش نیک است ، خوش قدم مشاهده
نیکناز آن که دارای عشوه و غمزه ای خوب و نیکوست مشاهده
آترا آذر- آتش - نام یکی از ماههای پاییز مشاهده
نایریکا از اسامی قدیمی ایرانی مشاهده
ستوده ستایش شده مشاهده
بهتا مرکب از به (بهتر، خوبتر) + تا (یار، همتا) مشاهده
مرمر نوعی سنگ دگرگون شده آهکی که به علت زیبایی در مجسمه... مشاهده
نوشاد نام شهری که زیبارویان آن معروف بوده اند مشاهده
چیستا نام فرشته دانش و معرفت مشاهده
هرانوش دختری با روی برافروخته ، دختر آتش ، کنایه از دختر... مشاهده
نازآفرین مرکب از ناز( زیبا) + آفرین( آفریننده)، نام همسر... مشاهده
شهراز راز بزرگ ، راز شکوهمند مشاهده
بلوط گیاهی درختی و جنگلی که میوه آن خوراکی است مشاهده
افروز ریشه افرختن مشاهده
شکرانه شکر(عربی) + انه(فارسی) شکرگزاری، سپاسگزاری مشاهده
پروین دسته ای از شش ستاره درخشان در صورت فلکی ثور، ثریا مشاهده
شارین متمدن ، شهرنشین ، مرکب از شار به معنای شهر + ین (پ... مشاهده
پرین نرم و لطیف چون پر، نام بانوی دانشمند ایرانی، دختر... مشاهده
فروزان شعله ور، مشتعل، روشن، درخشنده مشاهده
فریار دارنده شکوه و جلال مشاهده
درا به ضم دال ، منسوب به در ، قیمتی گرانقمیت ، دختر زی... مشاهده
ملوس قشنگ، ظریف و خوشگل مشاهده
نازان فخرکننده، نازکننده مشاهده
هنگامه شگفت انگیز، عالی، فوق العاده، فتنه، آشوب مشاهده
نازمهر مهرناز،زیبا چون خورشید مشاهده
پرسا نرم و لطیف مانند پر. مشاهده
شاداب با طراوت، تازه مشاهده
پرمیس پارمیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش پادشاه هخامنشی -... مشاهده
فرانه فرانک مشاهده
هوزان نرگس نو شکفته مشاهده
شوکا در گویش مازندران آهو مشاهده