اسم فارسی دختر با ر

نام معنی نام جزییات
رها نجات یافته، آزاد مشاهده
روشا روشن مشاهده
رستا <p>نام دخترانه رُستا با تلفظ/Rostā/ و املای Rosta... مشاهده
روشنا نور، روشنایی مشاهده
رونیا بر وزن گونیا ، آنکه چهره اش مثل نیاکانش است ، اصیل... مشاهده
روشان روشن مشاهده
رومیسا دختری که مانند رومیان است - سپید رو مشاهده
رزان به فتح ر،نعت فاعلی از رزیدن به معنای رنگ کردن، همچ... مشاهده
راز آنچه از دیگران پنهان نگاه داشته می شود، سِر مشاهده
رخساره چهره، صورت، گونه مشاهده
رایکا محبوب، مطلوب مشاهده
روجا درگویش مازندران ستاره صبح مشاهده
راتا نام فرشته ای است مشاهده
راوش مصحف زاوش ، نام ستاره مشتری مشاهده
رامونا لاتین نگهبان عاقل مشاهده
رزینا به فتح ر ، مرکب از رزین بعلاوه الف تأنیث، ، دختر س... مشاهده
رامش شادی، خوشی، لذت، حظ ، آسودگی، آسایش، سرود، نغمه مشاهده
روزانا روشنا ، منسوب به روز ، دختر زیبا ، بانویی با چهره... مشاهده
رستاک به فتح ر ، شاخه تازه ای که از بیخ درخت در آید ، زا... مشاهده
روسانا مانند چهره ، مثل رخ ، مرکب از رو بعلاوه پسوند سان... مشاهده
رادا مونث راد ، بانوی بخشنده ، دختر جوانمرد مشاهده
ریرا در گویش مازندران بیدار باش، به هوش باش مشاهده
رخشان درخشان مشاهده
روشن تابان، درخشان مشاهده
رازک گیاهی علفی از خانواده شاهدانه که معطر، تلخ، و دارو... مشاهده
راویس صاحب جاه و جلال مشاهده
رخشا درخشان مشاهده
رخشید آن که چهره ای روشن و تابان دارد مشاهده
رزمین دختر جنگجو ، دختر مبارز مشاهده
روشن چهر آن که چهره ای روشن و تابان دارد مشاهده
روشن رخ روشن چهر مشاهده
روشن مهر خورشید درخشان مشاهده
ریکا محبوب، معشوق مشاهده
رابو نام گلی از گلهای بهاری مشاهده
رابیا مشهور، نامدار مشاهده
راددخت دختر بخشنده یا خردمند مشاهده
رازان نام روستایی در نزدیکی خرم آباد مشاهده
رافونه پونه مشاهده
رام افزا افزون کننده آرامش مشاهده
رام افزون رام افزا، افزون کننده آرامش مشاهده
رام بانو بانوی آرام یا بانوی شاد مشاهده
رامدخت دختر آرام مشاهده
رامشین نام روستایی در نزدیکی سبزوار مشاهده
رامک رام، اهلی مشاهده
رامینه رامین مشاهده
راویز خارشتر مشاهده
رخ افروز روشن کننده چهره، شادی آور مشاهده
رخامین رخام(عربی) + ین(فارسی) از جنس رخام مشاهده
رخسار چهره، صورت، گونه مشاهده
رخشاد خشرو، دارای چهره شاد و گشاده مشاهده