اسم فارسی دختر با ر

نام معنی نام جزییات
رخامین رخام(عربی) + ین(فارسی) از جنس رخام مشاهده
رخشاد خشرو، دارای چهره شاد و گشاده مشاهده
رخشیده رخشید مشاهده
رخگل آن که چهره ای زیبا چون گل دارد مشاهده
رخنا زیبارو مشاهده
رخنار زیبارو مشاهده
رخک مرکب از رخ( چهره، صورت) + ک( نشانه تحبیب) مشاهده
رزین دخت رزین(عربی) + دخت(فارسی) دختر موقر و متین مشاهده
روح انگیز روح(عربی) + انگیز(فارسی) دل انگیز، مفرح، روح افزا مشاهده
روحبخش روح(عربی) + بخش(فارسی) مفرح، روح انگیز مشاهده
روزافزون آنچه روز به روز بر آن افزوده می شود، روز به روز پی... مشاهده