اسم فارسی دختر با ز

نام معنی نام جزییات
زیبا آن که یا آنچه دیدنش چشم نواز و خوشایند است ، دلنشی... مشاهده
زهراناز درخشنده و نازنین ، ترکیبی قشنگ از نام زهرا مشاهده
زویا مشاهده
زرگل زرین گل مشاهده
زرین از جنس زر، به رنگ زر، طلایی مشاهده
زمانه روزگار، چرخ مشاهده
زرینه نام رودی که از کوههای کردستان سرچشمه می گیرد وبه د... مشاهده
زربانو بانویی که چون زر می درخشد، نام دختر رستم پهلوان شا... مشاهده
زربین سرو کوهی مشاهده
زرپری آن که چون زر و پری درخشنده و زیباست مشاهده
زرتا همتای زر، درخشان و زیبا چون طلا مشاهده
زرتاج زر(فارسی) + تاج(فارسی) زرین تاج مشاهده
زرخاتون زر( طلا) + خاتون( بانو) مشاهده
زردخت مرکب از زر( طلا) + دخت ( دختر) مشاهده
زردیس به شکل زر مشاهده
زرشام نام دختری از خاندان جمشید پادشاه کیانی مشاهده
زرمان مانند زر، بسیار زیبا مشاهده
زرناز مرکب از زر( طلا) + ناز( کرمه) مشاهده
زرنگیس زرین گیس زرین گیس مشاهده
زرنوش نام شهری که دارا آن را بنا کرده بود مشاهده
زرواندخت مرکب از زروان ( نام ایزدی) + دخت ( دختر) مشاهده
زرکا گیلکی نوعی پرنده مشاهده
زرین تاج زرین ( فارسی) + تاج( معرب) آن که تاجی از طلا بر سر... مشاهده
زرین دخت مرکب از زرین ( طلایی یا از جنس زر) + دخت( دختر) مشاهده
زرین گل آن که چون گلی زرین زیبا و درخشان است مشاهده
زرین گیس آن که موهایی به رنگ طلا دارد ، نام زنی در منظومه و... مشاهده
زرین مهر خورشید طلایی مشاهده
زرین نرگسه ستاره های آسمان مشاهده
زرین نگار آراسته شده با زر مشاهده
زرین همای همای زرین، آفتاب مشاهده
زرین هور خورشید طلایی مشاهده
زگما نام پلی در زمان سلوکیان که سلوکیه را به شهر آپاما... مشاهده
زمزمه صدای حرف زدن آهسته ، صدای آواز خواندن آهسته ، صدا... مشاهده
زنبق گلی درشت به رنگهای بنفش، سفید، یا زرد مشاهده
زیب النساء زیب (فارسی) + نسا (عربی) ، بهترین زنان، زیباترین ز... مشاهده
زیباچهر آن که چهره ای زیبا دارد، زیبا مشاهده
زیبارخ آن که چهره ای زیبا دارد، زیبا مشاهده
زیبان زیبا، خوشایند مشاهده
زیبنده شایسته، سزاوار ، زیبا، آراسته مشاهده
زیتون خاتون زیتون (عربی) + خاتون(فارسی) ، مرکب از زیتون + خاتو... مشاهده
زینا مخفف زیناوند، لقب تهمورث پادشاه پیشدادی مشاهده
زیور زینت، پیرایه مشاهده
زیورتاج آن که چون زیور و جواهری بر تاج می درخشد مشاهده