اسم فارسی دختر با ص

نام معنی نام جزییات
صوفیا نوایی در موسیقی مشاهده
صبرا بردباری در برابر سختی ها و ناملایمات ، شکیبایی ، ص... مشاهده
صونا صیانت ، خویشتنداری از گناه ، پارسایی مشاهده
صاباح گل صاباح(ترکی) + گل(فارسی) مرکب از صاباح(صبح) + گل مشاهده
صبح آسا صبح(عربی) + آسا(فارسی) مانند صبح سپید و روشن مشاهده
صبح چهر صبح چهره،صبح(عربی) + چهره(فارسی) آن که چهره ای سپی... مشاهده
صبح چهره صبح(عربی) + چهره(فارسی) آن که چهره ای سپید چون صبح... مشاهده
صبرناز صبر(عربی) + ناز(فارسی) مرکب از صبر بردباری + ناز... مشاهده
صبرینه صبر(عربی) + ینه(فارسی) نام گیاهی است مشاهده
صدپر گل سرخ مشاهده
صفاناز صفا(عربی) + ناز(فارسی) آن که دارای یکرنگی و زیبایی... مشاهده
صنم دخت صنم(عربی) + دخت(فارسی) دختر زیبارو و دلبر مشاهده
صنم رو صنم(عربی) + دخت(فارسی) آن که دارای صورت زیبا و دلب... مشاهده
صنم گل صنم(عربی) گل(فارسی) مرکب از صنم( بت) + گل مشاهده
صنم ناز صنم(عربی) + ناز(فارسی) دلبر زیبا و عشوه گر مشاهده
صنوبر معرب از فارسی، نام درختی همیشه سبز مشاهده