اسم فارسی دختر با ف

نام معنی نام جزییات
فرنیا اصیل، دارنده اصل و نسب مشاهده
فرناز دارای ناز و غمزه زیبا و باشکوه مشاهده
فریماه دارای زیبایی و شکوهی چون ماه مشاهده
فرشته فریشته . در زبان سنسکریت پرشیته و مرکب از پر و ا... مشاهده
فرانک پروانه ، نام دختر برزین و زن بهرام گور ، نام مادر... مشاهده
فریما زیبا و دوست داشتنی مشاهده
فرگل دارای شکوه و زیبایی گل مشاهده
فرزانه خردمند، دانا مشاهده
فرین با شکوه، شکوه مند مشاهده
فرینا با شکوه، شکوهمند مشاهده
فریناز دارای ناز و غمزه زیبا و با شکوه مشاهده
فرحناز فرح(عربی) + ناز(فارسی) صاحب شادی و ناز مشاهده
فریال دارای اندام و هیکل باشکوه مشاهده
فریبا بسیار زیبا، دلپسند و خوشایند مشاهده
فایدیم گل نیلوفر، نام همسر کبوجیه پادشاه هخامنشی مشاهده
فردوس معرب از فارسی، پردیس بهشت مشاهده
فرنیان پرنیان ، ابریشم و حریر ، دختری که دارای جسمی بسیار... مشاهده
فروغ روشنی که از آتش، خورشید، و دیگر منابع نورانی می تا... مشاهده
فروزان شعله ور، مشتعل، روشن، درخشنده مشاهده
فریار دارنده شکوه و جلال مشاهده
فرانه فرانک مشاهده
فرمهر دارای شکوه و عظمتی چون خورشید مشاهده
فرنوشا شکوه و عظمت ابدی مشاهده
فارا نام کوهی در مغرب فلات ایران مشاهده
فوژان بانگ بزرگ، فریاد عظیم مشاهده
فردخت مرکب از فر( شکوه) + دخت( دختر) مشاهده
فرسیما فر(فارسی) + سیما(عربی) دارای سیما باشکوه مشاهده
فرنگیس از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر افراسیاب تورانی و هم... مشاهده
فریسا پریسا، زیبا چون پری مشاهده
فانیذ قند، شکر مشاهده
فیروزه پیروزه نام سنگی قیمتی به رنگ آبی یا سبز مشاهده
فرخنده مبارک، خجسته، میمون مشاهده
فردیس پردیس مشاهده
فروز تابش و روشنی و فروغ مشاهده
فریشا پریسا ، زیبا چون پری مشاهده
فرین دخت مرکب از فرین+ دخت( دختر) مشاهده
فرح بانو فرح(عربی) + بانو(فارسی) بانوی شادمان مشاهده
فروردین نام ماه اول از سال شمسی، نام روز نوزدهم از هر ماه... مشاهده
فریرو دارای چهره زیبا و با شکوه مشاهده
فریمانه نام روستایی در نزدیکی سبزوار مشاهده
فریوش پریوش، زیبا چون پری مشاهده
فاتن فتنه انگیز ، برپا کننده آشوب مشاهده
فغان افغان شیون، فریاد مشاهده
فغستان از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر کید شاه هندوستان و ی... مشاهده
فلک تاج فلک(عربی) + تاج(فارسی) مرکب از فلک( آسمان) + تاج مشاهده
فاسیروس نام دختر اردشیر درازدست پادشاه هخامنشی مشاهده
فلک وش فلک(عربی) + وش(فارسی) مانند آسمان بلند و رفیع مشاهده
فلکناز فلک(عربی) + ناز(فارسی) ، آن که موجب نازش آسمان است... مشاهده
فام گل به رنگ گل مشاهده
فولاد پولاد،نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام ی... مشاهده