اسم فارسی پسر با آ

نام معنی نام جزییات
مهزیار نام پدر علی بن مهزیار ،که توفیق ملاقات با امام زما... مشاهده
آرشان نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی مشاهده
مازیار پسر قارون ، از سپهبدان مازندران در قرن سوم که علیه... مشاهده
همایون خجسته، مبارک، فرخنده،از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلو... مشاهده
سیاوش دارنده اسب سیاه ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کیک... مشاهده
رامان نام وزیر کیقباد پادشاه کیانی مشاهده
پاشا پادشاه در امپراطوری عثمانی ،عنوان مقامات لشکری و ک... مشاهده
هومن نیک اندیش مشاهده
هوراد جوانمرد و با خدا ، مرد نیکنام مشاهده
کیانمهر مرکب از کیان به معنای سرزمین یا جمع کی به معنی شاه... مشاهده
شنتیا فاتح پیروز از القاب حضرت علی مشاهده
کامیار کامیاب مشاهده
بارمان از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی و از سپاهیان... مشاهده
جانیار یاری دهنده جان ، نام مورخی از مردم بخارا مشاهده
بهنیا وهنیا، کسی که از نسل خوبان است مشاهده
مهرشاد شادمهر، مرکب از شاد(خوشحال) + مهر( محبت یا خورشید)... مشاهده
مهران مرکب از مهر( محبت یا خورشید) + ان( پسوند نسبت)،... مشاهده
سالار بزرگ، مهتر ، سردار سپاه، فرمانده سپاه ، حاکم، شاه مشاهده
فرزاد زاده شکوه و جلال مشاهده
هامون زمین هموار و بدون پستی و بلندی، نام دریاچه ای در... مشاهده
سورن نام یکی از خاندانهای هفتگانه ممتاز در زمان اشکانیا... مشاهده
ماتیار مادیار، کمک کننده به مادر ، یار مادر ، مرکب از ماد... مشاهده
داریوش مرکب از دارا + وهو( نیکی ) مشاهده
میلاد صورت دیگری از مهرداد، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی... مشاهده
رایبد به ضم ب ، دانشمند ، حکیم ، دانا ، خداوندگار خرد ،... مشاهده
شاهرخ آن که چهره ای با هیبت و شکوه چون شاه دارد ، نام پس... مشاهده
گردو از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر بهرام چوبین سردار س... مشاهده
کورش کوروش - نام سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش کبیر ا... مشاهده
رامتین نام یکی از نوازندگان و موسیقیدانان در زمان ساسانیا... مشاهده
فرنام دارای نام باشکوه و زیبا، نام یکی از سرداران شاپور مشاهده
مهان بزرگان مشاهده
امیرپارسا مرکب از امیر و پارسا ، حاکم خداترس مشاهده
میکاییل معرب از عبری به معنای کیست که شبیه خدا باشد؟ - یکی... مشاهده
ارشام آرشامه مشاهده
جاوید همیشگی، ابدی مشاهده
مهراب دوستدار آب،از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه کابل از... مشاهده
مهیاد یاد و خاطره ماه، کسی که زیباییش یاد آور ماه است ،... مشاهده
روهان نیک سیرت و پارسا - زاهدان دین زرتشت را گویند-مرکب... مشاهده
دانا عاقل، خردمند مشاهده
آرسان نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی مشاهده
آرون صفت نیک و خصلت پسندیده مشاهده
آردا آرشا ، مقدس مشاهده
طه طهماسپ مشاهده
کوهیار کوه نشین، نام برادر مازیار فرمانروای طبرستان مشاهده
نریمان از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر سام جد رستم پهلوان شا... مشاهده
کیاوش مانند پادشاه مشاهده
سهراب گلگون، شاداب ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر رستم پ... مشاهده
آرشاویر مرد مقدس، نام یکی از پادشاهان اشکانی مشاهده
سپهراد مرکب از سپه( سپاه) + راد( بخشنده، جوانمرد) مشاهده
کیا پادشاه سلطان، حاکم، فرمانروا مشاهده