اسم فارسی پسر با آ

نام معنی نام جزییات
شاهین پرنده شکاری مشاهده
نامی منسوب به نام، مشهور، معروف مشاهده
فرداد داده شکوه و جلال مشاهده
ابتین آبتین ، روح کامل-انسان نیکو کار - از شخصیتهای شاهن... مشاهده
بهنام دارای نام نیک مشاهده
رادان مرکب از راد به معنی جوانمرد و پسوند نسبت ، انکه من... مشاهده
کیهان جهان، دنیا، گیتی مشاهده
ساتیار <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه ساتیار یا سادیار با ت... مشاهده
نیک خوب، نیکو، آدم خوب، شخص صالح مشاهده
فرزام لایق، درخور، شایسته مشاهده
الیار نام یکی از پهلوانان خورشید شاه در داستان سمک عیار مشاهده
مهراس از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی رومی و نماینده قیصر... مشاهده
فرزین وزیر در بازی شطرنج مشاهده
فردین یگانه - تنها - همچنین مخفف فروردین نام ماه اول از... مشاهده
آرمیا آرامش دهنده، آرام کننده مشاهده
آریامهر برخوردار از محبت آریایی - نام یکی از سرداران داریو... مشاهده
بامداد صبح، نام پدر مزدک مشاهده
فریان از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای اندلس در زمان م... مشاهده
روهام نام یکی از پهلوانان ایرانی در شاهنامه فردوسی مشاهده
مهرنیا از نسل خورشید ، زیبا و درخشان مشاهده
شهداد داده شاه، نام بخشی از شهرستان کرمان، نام رودی در ک... مشاهده
پرهان لقب حضرت ابراهیم و نامی در پارسی باستان مشاهده
ارس نام رودی در مرز شمالی ایران مشاهده
آرتیمان مرکب از آرتی به معنای پاک و مقدس بعلاوه مان به معن... مشاهده
فرسام دارای شکوه و عظمتی چون سام مشاهده
اردوان یاری کننده درستکاران، از شخصیتهای شاهنامه، نام چند... مشاهده
رایمون پسر باهوش مشاهده
میران میر(از عربی) + ان(فارسی)، امیران، نام روستایی در... مشاهده
هیرسا پارسا مشاهده
زهیر از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در سپاه کیخ... مشاهده
راد جوانمرد ، بخشنده، سخاوتمند ، خردمند، دانا مشاهده
رایین نام سردار اردشیر دوم پادشاه ساسانی مشاهده
فرزان فرزانه خردمند، فرزانه مشاهده
پیمان عهد، قرار مشاهده
پادرا نگهبان آتش - مرکب از پاد به نگهبانی و محافظت + را... مشاهده
آوید مشتاق و خواهان مشاهده
دامون در گویش مازندران دامنه جنگل مشاهده
کارینا چهارمین مملکت از ممالک تابعه قوم پارت که توسط ولات... مشاهده
بهزاد مرکب از به ( بهتر، خوب) + زاد ( زاده) ، نام نقاش و... مشاهده
هیربد شاگرد-آموزنده-از شخصیتهای شاهنامه، نام دانایی پاکد... مشاهده
دارا صورت دیگری از داراب و داریوش ، نام پادشاه کیانی در... مشاهده
کوشا ساعی، تلاشگر مشاهده
رامین عاشق ویس در منظومه ویس و رامین مشاهده
روزبه بهروز، خوشبخت ، از شخصیتهای شاهنامه، نام موبد بهرا... مشاهده
نامدار دارای آوازه و شهرت بسیار، مشهور مشاهده
ارتان نام پسر ویشتاسب و برادر داریوش اول پادشاه هخامنشی مشاهده
ایلا از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از فرماندهان سپاه افر... مشاهده
کامران آن که در هر کاری موفق است، چیره، مسلط مشاهده
هونام خوشنام، نیک نام مشاهده
آکام نتیجه، ثمره،سود،فایده مشاهده