اسم فارسی پسر با ر

نام معنی نام جزییات
رادین <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه رادین با تلفظ / Rādin... مشاهده
رهام <p>(تلفظ: rohām, rohhām) اسمی ایرانی و پسرانه</p>... مشاهده
رادمهر <p>(تلفظ: rād mehr) اسمی پسرانه و فارسی مرکب از را... مشاهده
رادوین <p>&nbsp;(تلفظ: rādvin) اسمی پسرانه و ایرانی، نام... مشاهده
رادمان <p>(تلفظ: rādmān) اسمی پسرانه و ایرانی از شخصیتهای... مشاهده
رايان راهنما مشاهده
رسا به صدای واضح که به راحتی قابل شنیدن است گفته می شو... مشاهده
رامان نام وزیر کیقباد پادشاه کیانی مشاهده
رایبد به ضم ب ، دانشمند ، حکیم ، دانا ، خداوندگار خرد ،... مشاهده
رامتین نام یکی از نوازندگان و موسیقیدانان در زمان ساسانیا... مشاهده
روهان نیک سیرت و پارسا - زاهدان دین زرتشت را گویند-مرکب... مشاهده
رادان مرکب از راد به معنی جوانمرد و پسوند نسبت ، انکه من... مشاهده
روهام نام یکی از پهلوانان ایرانی در شاهنامه فردوسی مشاهده
رایمون پسر باهوش مشاهده
راد جوانمرد ، بخشنده، سخاوتمند ، خردمند، دانا مشاهده
رایین نام سردار اردشیر دوم پادشاه ساسانی مشاهده
رامین عاشق ویس در منظومه ویس و رامین مشاهده
روزبه بهروز، خوشبخت ، از شخصیتهای شاهنامه، نام موبد بهرا... مشاهده
راتین رادترین ، نام یکی از سرداران اردشیر دوم پادشاه ساس... مشاهده
رامبد نگهبان و پاسدار آرامش مشاهده
رهان نام یکی از سرداران پارسی در جنگهای باختر مشاهده
رامیار رمه یار چوپان، شبان مشاهده
راشا راه عبور مشاهده
رهی غلام، بنده مشاهده
رستم در زبان قدیم ایرانی مرکب از رس( بالش، نمو) + تهم... مشاهده
رستار نجات یافته، رها شده مشاهده
روزبهان نام عارف بزرگ قرن ششم، ابونصر بقلی شیرازی معروف به... مشاهده
روزمهر خورشید روز، درخشان مشاهده
رامی رامتین مشاهده
رادبه مرکب از راد( بخشنده یا خردمند + به ( خوبتر، بهتر... مشاهده
رادنوش مرکب از راد( جوانمرد، بخشنده) + نوش( نیوشنده) مشاهده
روشاک نام یکی از سرداران ایرانی در جنگ اسکندر مقدونی مشاهده
رکسار پهلوان - قدرتمند، نام یکی ازپهلوانان افسانه ای ایر... مشاهده
رامیاد زامیاد، نام روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی در قدیم مشاهده
روزک روز کوتاه، لقب یکی از پسران شاه عباس پادشاه صفوی مشاهده
روماک در گویش مازندران راست و منظم مشاهده
ریو ریونیز، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در... مشاهده
ریونیز از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در زمان کیخ... مشاهده
رادبرزین از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای زابلستان در زما... مشاهده
رادعلی راد(فارسی) + علی(عربی) علی جوانمرد مشاهده
رادفرخ از شخصیتهای شاهنامه، نام آخورسالار هرمز پادشاه ساس... مشاهده
رام از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبی... مشاهده
رام برزین از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان و مشاوران د... مشاهده
رامشاد مرکب از رام( آرام یا مطیع) + شاد( خوشحال) مشاهده
رزمان نام یکی از سرداران دیلمیان مشاهده
رستهم رستم،در زبان قدیم ایرانی مرکب از رس( بالش، نمو) +... مشاهده
رشنواد از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی در زمان همای... مشاهده
رشیدا رشید (عربی) + ا (فارسی) نام یکی از استادان خط نستع... مشاهده
رغمان از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران ایرانی در... مشاهده
رمیار رامیار مشاهده