اسم فارسی پسر با ق

نام معنی نام جزییات
قابوس معرب از فارسی، کاووس کاووس، نام پسر وشمگیر از ام... مشاهده
قالوس از شخصیتهای شاهنامه، نام پیری رومی و پیغام گزار قی... مشاهده
قباد از شخصیتهای شاهنامه، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه... مشاهده
قلندر هر یک از افراد قلندریه، فرقه ای از صوفی که به دنیا... مشاهده