اسم فارسی پسر با ژ

نام معنی نام جزییات
ژوبین نوعی نیزه کوچک با سر دو شاخه و نوک تیز مشاهده
ژوپین ژوبین مشاهده
ژافه نام یکی از پسران نوح مشاهده
ژاماسب جاماسپ مشاهده
ژاو خالص و چکیده هر چیز مشاهده
ژاییز ژاییژ مشاهده
ژم نام پسر قباد برادر انوشیروان پادشاه ساسانی مشاهده
ژنگ ارژنگ مشاهده
ژورک پرنده ای سرخ رنگ به اندازه گنجشک مشاهده
ژیگس نام پدر میرسوس سردار پارسی در زمان داریوش پادشاه ه... مشاهده