اسم فارسی

نام معنی نام جزییات
یزدان بخت نام رئیس مانویه در زمان مأمون خلیفه عباسی مشاهده
یزدان داد داده خداوند، نام دختر انوشیروان پادشاه ساسانی مشاهده
یزدان مهر خداوند خورشید مشاهده
یزدانیار آن که خداوند یا و یاور اوست مشاهده
یزدجرد یزدگرد مشاهده
یزدگرد نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام آخرین پا... مشاهده
یزدیار نام پدر دستور بهمنیار از موبدان کرمان در زمان یزدگ... مشاهده
یسنی نگارش اشتباه کلمه یسنا ، و یسنا به معنی حمد و ستا... مشاهده
یغماناز یغما(ترکی) + ناز(فارسی) یغما، نام دختر پادشاه چین... مشاهده
یگانه صمیمی، همدل، یکرنگ، بی همتا، بی نظیر، تنها و منحصر... مشاهده
یلان سینه از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران ایرانی در... مشاهده
یوتاب نام خواهر آریوبرزن پادشاه آذربادگان مشاهده
یکتا یگانه، بی نظیر، تنها، یکی از نامهای خداوند ، بی هم... مشاهده