اسم فارسی

نام معنی نام جزییات
آبان فام به رنگ آبان کسی که رنگ چهره اش زرد است مشاهده
آبان مهر آن که محبت او چون فرشته آبان است مشاهده
آبان یاد به یاد آبان یا کسی که یادآور ماه آبان است مشاهده
آبانداد داده آبان ، متولد شده در ماه آبان مشاهده
آباندان نام فرستاده خسرو اول پادشاه ساسانی به دربار رم مشاهده
آباندخت دختر آبان ، دختر متولد شده در ماه آبان، همسر دارا... مشاهده
آبانه منسوب به آبان مشاهده
آبانک آبان کوچک مشاهده
آبانیاد نام یکی از درباریان یزدگرد سوم پادشاه ساسانی،این ن... مشاهده
آبتاب دختری با چهره زیبا و درخشان، تابان مشاهده
آبدست چابک ، تردست ، تر و فرز مشاهده
آبدیس مانند آب زلال و شفاف مشاهده
آبرخ زیبا - لطیف - روشن - کسی که چهره ای مانند آب دارد مشاهده
آبرلی آبر(فارسی، آبرو) + لی (ترکی) دارای آبرو، آبرومند مشاهده
آبرو حیثیت ، شرف ، قدر مشاهده