اسم فارسی

نام معنی نام جزییات
مهیا منسوب به مه ، بزرگمنش ، بانوی بزرگ مشاهده
پریسا زیبا چون پری مشاهده
فرهاد از شخصیتهای شاهنامه و از پهلوانان ایرانی جزو سپاه... مشاهده
میران میر(از عربی) + ان(فارسی)، امیران، نام روستایی در... مشاهده
مینا گلی معمولاً سفید با گلچه های گلبرگی، پرنده ای شبی... مشاهده
حورا زن زیبای بهشتی مشاهده
سانیا در گویش مازندران سایه روشن جنگل مشاهده
هومان از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران و از... مشاهده
پاشا پادشاه در امپراطوری عثمانی ،عنوان مقامات لشکری و ک... مشاهده
سیاوش دارنده اسب سیاه ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کیک... مشاهده
مه یاس زیبارو - زیبا مانند ماه و لطیف مانند گل یاس مشاهده
نیک خوب، نیکو، آدم خوب، شخص صالح مشاهده
برنا جوان مشاهده
نیاز حاجت،احتیاج مشاهده
شادی خوشحال، شادمانی مشاهده
انیسا بانوی همدم ، دختری که مونس انسان است. مشاهده
آتیلا نام پادشاه قبیله هون که امپراطوری روم شرقی را شکست... مشاهده
مهرداد داده خورشید مشاهده
نازی منسوب به ناز مشاهده
بهاره منسوب به بهار، بهاری،متولد شده در بهار مشاهده
شاینا شاهدانه مشاهده
ارشا از نام های ایران باستان مشاهده
آویسا پاک و تمیز مانند آب مشاهده
آترینا آترین - آذرین، نام پسر اوپَدرَم که به نوشته سنگ نو... مشاهده
مهربد مرکب از مهر( خورشید) + بد( پسوند اتصاف) مشاهده
مهرزاد زاده خورشید مشاهده
مهرناز زیبا چون خورشید،از شخصیتهای شاهنامه، نام خواهر کیک... مشاهده
دلیار یار دل، مونس جان مشاهده
هامون زمین هموار و بدون پستی و بلندی، نام دریاچه ای در... مشاهده
آرشان نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی مشاهده
رامان نام وزیر کیقباد پادشاه کیانی مشاهده
مهرو آن که رویی زیبا چون ماه دارد، ماهرو مشاهده
مازیار پسر قارون ، از سپهبدان مازندران در قرن سوم که علیه... مشاهده
ساینا سیمرغ، عنقا مشاهده
فرناز دارای ناز و غمزه زیبا و باشکوه مشاهده
فریماه دارای زیبایی و شکوهی چون ماه مشاهده
جانیار یاری دهنده جان ، نام مورخی از مردم بخارا مشاهده
مهزیار نام پدر علی بن مهزیار ،که توفیق ملاقات با امام زما... مشاهده
آرزو میل و اشتیاق برای رسیدن به مراد یا مقصودی معمولاً... مشاهده
پانیا محافظ نگهدارنده مشاهده
بهداد آفریده خوب مشاهده
نیلیا به زنگ نیلی ، منسوب به نیلی ، مرکب از نیلی و الف ن... مشاهده
هوراد جوانمرد و با خدا ، مرد نیکنام مشاهده
کامیار کامیاب مشاهده
مهسان مانند ماه، زیبا مشاهده
مهنیا آنکه اجداد و پدرانش از بزرگان و نیکان است ، از نسل... مشاهده
دلناز موجب فخر و مباهات دل، زیبا، مطبوع مشاهده
داریوش مرکب از دارا + وهو( نیکی ) مشاهده
شاهرخ آن که چهره ای با هیبت و شکوه چون شاه دارد ، نام پس... مشاهده
آترین آذرین مانند آتش - زیبا و پر انرژی مشاهده