اسم فارسی

نام معنی نام جزییات
ایلا از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از فرماندهان سپاه افر... مشاهده
حسیبا مرکب از حسیب به معنای پاک نژاد و پاکزاد و الف نسبت... مشاهده
کامران آن که در هر کاری موفق است، چیره، مسلط مشاهده
هونام خوشنام، نیک نام مشاهده
گلناز دارای ناز و عشوه ای چون گل مشاهده
سرمه ماده ای سیاه رنگ که برای آرایش مژه ها و پلک چشم به... مشاهده
تابان روشن، درخشان، ریشه تاباندن مشاهده
ایرن نام ملکه روم شرقی مشاهده
آکام نتیجه، ثمره،سود،فایده مشاهده
مه گل ماه گل مشاهده
راتین رادترین ، نام یکی از سرداران اردشیر دوم پادشاه ساس... مشاهده
پرنا پرنیان مشاهده
وستا اوستا، نام کتاب مقدس زرتشتیان مشاهده
گیتا گیتی مشاهده
فرنوش نوشنده شکوه و جلال، عقل فلک قمر مشاهده
ویونا نام روستایی در نزدیکی کاشان مشاهده
آرتام والی فریگه در زمان کوروش پادشاه هخامنشی مشاهده
کیوان ستاره زحل، نام یکی از بزرگان دربار بهرام گور پادشا... مشاهده
پاکان منسوب به پاک ، طاهر و پاکیزه ، تمیز و مرتب مشاهده
شهسان مانند شاه ، شاهوار ، دارای جلال و شکوه شاهانه مشاهده
شهیاد مرکب از شه ( شاد) + یاد( خاطره) مشاهده
سردار فرمانده یک گروه نظامی ، پیشوا، رهبر مشاهده
پریزاد زاده پری، زیبا ، نام همسر داریوش دوم پادشاه هخامنش... مشاهده
مهند تکه ای از ماه ، اندکی از ماه،به فتح میم و ه و سکون... مشاهده
شایگان مرد بزرگ - شایسته و شایان مشاهده
مینو آسمان، بهشت مشاهده
فرین با شکوه، شکوه مند مشاهده
ساسان تنها و گوشه نشین - درویش - نام چندتن از شخصیتهای ش... مشاهده
آرنوشا منسوب به آرنوش ، آریایی جاویدان ، ایرانی جاوید ، م... مشاهده
پرناز مرکب از پر + ناز( زیبا، قشنگ) مشاهده
آریوبرزن آتش ایرانی - کنایه از قدرت و خشم ایرانی - نام یکی... مشاهده
پارسیا منسوب به پارس ، مرد پارسی ، پسر ایرانی مشاهده
سامیا نام ماه یازدهم از سال ایرانیان در زمان هخامنشیان مشاهده
شادان شاد و خرم، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر برزین از م... مشاهده
مهربانو زنی که چون خورشید می درخشد، بانوی خورشید مشاهده
کاوان <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه کاوان با تلفظ /Kāvān/... مشاهده
رزان به فتح ر،نعت فاعلی از رزیدن به معنای رنگ کردن، همچ... مشاهده
مرسده مشاهده
نیاوش پسری که شبیه احداد و نیاکان خود است، مرکب از نیا و... مشاهده
شادلین نرمی و ملایمت ، شاد روی نرمخو، آرام و خوش چهره ، م... مشاهده
رامبد نگهبان و پاسدار آرامش مشاهده
شکیبا صبور و بردبار مشاهده
مهریماه مرکب از مهر (خورشید) و ماه، ماه و خورشید، نام دختر... مشاهده
لنیا دختر ملیح - نمکین - مرکب از لن(سنسکریت) + ی نسبت(ف... مشاهده
آبان نام ماه هشتم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان آب، نام... مشاهده
فرینا با شکوه، شکوهمند مشاهده
فریناز دارای ناز و غمزه زیبا و با شکوه مشاهده
ناز کرشمه، غمزه مشاهده
سپند اسپند دانه سیاه و خوشبویی که برای دفع چشم زخم در آ... مشاهده
فرحناز فرح(عربی) + ناز(فارسی) صاحب شادی و ناز مشاهده