اسم فارسی

نام معنی نام جزییات
ماه بانو زنی که چون ماه می درخشد مشاهده
آریستا زیبا و خوشکل مانند عروس ، مرکب ازآریس به معنای عرو... مشاهده
شکوفه گل درخشان میوه دار مشاهده
رامیار رمه یار چوپان، شبان مشاهده
مهرگل مرکب از مهر( خورشید) + گل، آن که در میان گلها چون... مشاهده
مدیا نام همسر آخرین پادشاه ماد مشاهده
فرنود برهان، دلیل مشاهده
نوران نور(عربی) + ان(فارسی) مرکب از نور( روشنایی) + ان... مشاهده
کیارا اندوه و ملالت ، میل شدید به خوردن انواع خوردنی جات مشاهده
ایلیاد نام منظومه حماسی دوران قدیم و از شاهکارهای ادبیات... مشاهده
پایا پایدار مشاهده
شهربانو ملکه، بانوی شهر، نام یکی از دختران یزدگرد پادشاه س... مشاهده
راتا نام فرشته ای است مشاهده
بهارا بهار مشاهده
بانو عنوانی احترام آمیز برای زنان، خانم، ملکه، به صورت... مشاهده
خزان نام سومین فصل سال، پس از تابستان و پیش از زمستان،... مشاهده
راوش مصحف زاوش ، نام ستاره مشتری مشاهده
سرور (به فتح واو)آن که مورد احترام است و نسبت به دیگران... مشاهده
شیلان چیلان، عناب مشاهده
شایا شایان مشاهده
ژانیا از نامهای باستانی مشاهده
دادمهر داده خورشید ، نام یکی از پادشاهان طبرستان که هم زم... مشاهده
مژان نرگس نیمه شکفته مشاهده
ژوبین نوعی نیزه کوچک با سر دو شاخه و نوک تیز مشاهده
مستانه مستی آور، سرخوش و شاد مشاهده
نیلرام نام فرشته نگهبان برف و باران و تگرگ مشاهده
سان آی زیبا و درخشان ماننده ماه مشاهده
سیمین ساخته شده از نقره، نقره ای مشاهده
شاپرک نوعی پروانه بزرگ که معمولاً شب پرواز می کند مشاهده
آپامه نام دختر سپیتامن یکی از سرداران ایرانی و همسر سلوک... مشاهده
ماهدخت دختر زیبا چون ماه مشاهده
آزاده عاری از صفات ناپسند اخلاقی،رها ، وارسته،از شخصیتها... مشاهده
بهرام فتح و پیروزی ، نام ستاره مریخ ، نام روز بیستم از ه... مشاهده
رامونا لاتین نگهبان عاقل مشاهده
جهان کیهان، عالم، گیتی ، به صورت پسوند و پیشوند همراه ب... مشاهده
مهریار دوست و یار خورشید مشاهده
یاسینا منسوب به یاسین ، مرکب از یاسین بعلاوه پسوند فارسی مشاهده
پیام الهام، وحی مشاهده
رزینا به فتح ر ، مرکب از رزین بعلاوه الف تأنیث، ، دختر س... مشاهده
برزین باشکوه ، نام یکی از سرداران کیکاوس شاة ماد ،نام کو... مشاهده
علی یار علی(عربی) + یار(فارسی) یاری دهنده علی(ع) مشاهده
فریاد یاری خواستن با صدای بلند، بانگ، رسا، آواز بلند مشاهده
درناز در(عربی) + ناز(فارسی) مرکب از در( مروارید) + ناز(... مشاهده
دل آسا موجب تسکین و آسایش دل مشاهده
راشا راه عبور مشاهده
مهرآذین مرکب از مهر( خورشید) + آذین( آرایش) مشاهده
گلرخ زیبا رو، گلچهره، آن که چهره ای زیبا چون گل دارد، ز... مشاهده
پروانه حشره ای با بدن کشیده و باریک و بالهای پهن پوشیده ا... مشاهده
رامش شادی، خوشی، لذت، حظ ، آسودگی، آسایش، سرود، نغمه مشاهده
گلنار گل درخت انار که سرخ رنگ است،از شخصیتهای شاهنامه، ن... مشاهده