اسم فارسی

نام معنی نام جزییات
خشایار تغییر یافته خشایارش - مرکب از خشیه به معنای شاه و... مشاهده
بهینا فرزند نیکان ، کسی که اجداد و نیاکانش از خوبان بوده... مشاهده
رخساره چهره، صورت، گونه مشاهده
شینا شناوری - سعی و کوشش جد وجهد مشاهده
اویسا آویسا ، پاک و تمیز مانند آب مشاهده
هاوش امت - پیروان یک پیامبر مشاهده
سوشیان سوشیانت ، سوشیانس،نجات دهنده ، هر یک از موعدان دین... مشاهده
ماتیسا ماهتیسا ، در گویش مازندران ماه تنها مشاهده
شهبد شهبد (به ضم ب) مرکب از شه(شاه) + بد(صاحب،خداوند)؛ت... مشاهده
پاییز هنگام پاییز، برگ ریزان ، مجازا دختر زیبا رو مشاهده
افسون سحرانگیزی، جاذبه مشاهده
راژان نام روستایی در نزدیکی ارومیه مشاهده
ماهگل ان که چون ماه و گل زیباستف زیبا روی مشاهده
خداداد عطا شده از سوی خداوند مشاهده
کانی چشمه آب - کنایه از تازگی و نشاط است مشاهده
سروشا سروش + الف تانیث.در اوستا سروش به معنی اطاعت و فرم... مشاهده
رایکا محبوب، مطلوب مشاهده
مهفام به رنگ ماه مشاهده
مهکامه دارای کام و آرزویی چون ماه روشن و پیدا مشاهده
ارشین با فتح (الف) و کسر (ر)- نام یکی از شاهدختهای هخامن... مشاهده
رهان نام یکی از سرداران پارسی در جنگهای باختر مشاهده
لیمو میوه خوردنی، ترش یا شیرین، معطر و زردرنگ مشاهده
آیتن آی( ترکی) + تن ( فارسی) مهوش، مه پیکر مشاهده
آرنوش ار = آریایی + نوش = جاوید، آریاییجاوید، ایرانی جاو... مشاهده
آریاناز موجب فخر و مباهات قوم آریایی مشاهده
بهاران هنگام بهار، موسم بهار مشاهده
مهر محبت و دوستی ، خورشید ، هفتمین ماه از سال شمسی ، ن... مشاهده
مهرتا همتای مهر، تابان و درخشان چون خورشید مشاهده
کوشان کوشا-ساعی تلاشگر مشاهده
ساتیا از نامهای باستانی مشاهده
دردانه در(عربی) + دانه(فارسی) بسیار محبوب و عزیز مشاهده
آیتا مرکب از آی ترکی به معنی ماه و پسوند شباهت فارسی ،... مشاهده
امیتیس آمیتیس، نام دختر خشایار پادشاه هخامنشی مشاهده
انوشا شادی و خوشحالی و شادمانی ، همچنینن ماندنی و جاودان... مشاهده
ارشاویر ارشویر،نام یکی از پادشاهان اشکانی مشاهده
نوشین شیرین، خوشایند، دلپذیر، گوارا، خوش گوار مشاهده
دستان نامی که سیمرغ بر زال پدر رستم پهلوان شاهنامه نهاده... مشاهده
افشین نام سردار معروف معتصم خلیفه عباسی،تون اپ ۱۹۰۱ مشاهده
سروناز درختی بلند و زینتی، معشوق خوش قد و قامت مشاهده
شاهکار کار شاهانه، برجسته، ممتاز مشاهده
روجا درگویش مازندران ستاره صبح مشاهده
ارکیده گلی با رنگهای درخشان که یک گل برگ آن از دو گل برگ... مشاهده
غنچه گلی که هنوز باز نشده و برگهایش به هم فشرده اند ، م... مشاهده
هوداد نیک آفریده ، داده خوب ، داده نیک مشاهده
ماهیار دوست و یاور ماه، از شخصیتهای شاهنامه، نام زرگری در... مشاهده
مهرنگار نگارنده خورشید، نام همسر یزدگرد پادشاه ساسانی مشاهده
انار میوه ای خوراکی با دانه های قرمز یا سفید فراوان و م... مشاهده
کرشمه ناز، عشوه، غمزه مشاهده
جوانه اندام نورس، فشرده، و قابل رشدی در گیاه که در انتها... مشاهده
دریتا در(عربی) + ی(فارسی) + تا(فارسی) مانند در، مانند م... مشاهده