اسم فارسی

نام معنی نام جزییات
صوفیا نوایی در موسیقی مشاهده
مانيا علاقه بسيار زياد مشاهده
سایان منسوب به سایه ، رشته کوهی در آسیای مرکزی ، نام رو... مشاهده
رایین نام سردار اردشیر دوم پادشاه ساسانی مشاهده
دنا نام قله ای معروف از رشته کوهای زاگرس در استان فارس مشاهده
پرستو پرنده ای سیاه و سفید با بالهای باریک که مهاجر است مشاهده
فرزان فرزانه خردمند، فرزانه مشاهده
فرگل دارای شکوه و زیبایی گل مشاهده
پیمان عهد، قرار مشاهده
هومهر دوست مشاهده
زیبا آن که یا آنچه دیدنش چشم نواز و خوشایند است ، دلنشی... مشاهده
پگاه سپیده دم، صبح زود مشاهده
ماتینا گل سرخ در گویش مازندرانی مشاهده
مهراوه مرکب از مهر( محبت یا خورشید) + اوه( پسوند شباهت) مشاهده
هویار یار خوب و خوش مشاهده
پادرا نگهبان آتش - مرکب از پاد به نگهبانی و محافظت + را... مشاهده
کیانوش از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر فریدون پادشاه پیشدا... مشاهده
آوید مشتاق و خواهان مشاهده
پردیس فردوس ، باغ، بستان مشاهده
نانا پدر و مادر، نعناع مشاهده
مهشاد مرکب از مه( ماه) + شاد( خوشحال) مشاهده
دامون در گویش مازندران دامنه جنگل مشاهده
دلبر زیبا، جذاب، معشوق مشاهده
مه سیما مه(فارسی) + سیما(عربی)، ماه سیما ماه سیما مشاهده
مهزاد زاده ماه، زیبا مشاهده
گلبرگ هر یک از اجزای پوششی گل، چهره و رخسار مشاهده
کارینا چهارمین مملکت از ممالک تابعه قوم پارت که توسط ولات... مشاهده
بهزاد مرکب از به ( بهتر، خوب) + زاد ( زاده) ، نام نقاش و... مشاهده
هیربد شاگرد-آموزنده-از شخصیتهای شاهنامه، نام دانایی پاکد... مشاهده
مهرگان منسوب به ماه مهر،مهربانی،جشنی به همین نام که ایران... مشاهده
دارا صورت دیگری از داراب و داریوش ، نام پادشاه کیانی در... مشاهده
بهامین به ضم ب ، فصل بهار ، بهار مشاهده
آسا زیور مایه زیبایی و آرایش - وقار و ثبات و تمکین و آ... مشاهده
مهرنوش شنونده محبت، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از چهار... مشاهده
گیتی جهان، عالم مشاهده
نوژان درخت صنوبر و کاج مشاهده
کوشا ساعی، تلاشگر مشاهده
ارینا آرینا ، آریایی نژاد - از نسل آریایی مشاهده
پرتو درخشش، تلألو مشاهده
آتاناز دختر نازنین بابا ، مشاهده
رامین عاشق ویس در منظومه ویس و رامین مشاهده
بهناز مرکب از به (زیباتر، خوبتر) + ناز (کرشمه، غمزه) مشاهده
فرزانه خردمند، دانا مشاهده
مروارید نوعی ماده قیمتی سخت و سفید یا نقره ای که در بعضی ص... مشاهده
روزبه بهروز، خوشبخت ، از شخصیتهای شاهنامه، نام موبد بهرا... مشاهده
نامدار دارای آوازه و شهرت بسیار، مشهور مشاهده
پریسان مانند پری ، دختری که مثل پری زیبا است ، بانویی زیب... مشاهده
ارتان نام پسر ویشتاسب و برادر داریوش اول پادشاه هخامنشی مشاهده
یاسمینا یاس و مینا گلی به رنگهای سفید، زرد، و کبود مشاهده
مهناز آن که چون ماه ناز و زیبا است، آن که به ماه ناز و ف... مشاهده