اسم فارسی

نام معنی نام جزییات
سالار بزرگ، مهتر ، سردار سپاه، فرمانده سپاه ، حاکم، شاه مشاهده
فرزاد زاده شکوه و جلال مشاهده
هامون زمین هموار و بدون پستی و بلندی، نام دریاچه ای در... مشاهده
مانا ماندنی، پایدار مشاهده
سورن نام یکی از خاندانهای هفتگانه ممتاز در زمان اشکانیا... مشاهده
ارشا از نام های ایران باستان مشاهده
ماتیار مادیار، کمک کننده به مادر ، یار مادر ، مرکب از ماد... مشاهده
داریوش مرکب از دارا + وهو( نیکی ) مشاهده
مهتاب نور و روشنایی ماه مشاهده
انیتا آنیتا، آناهیتا ، ازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام... مشاهده
سروین شبیه سرو، مانند سرو مشاهده
نسترن گلی شبیه رز به رنگهای صورتی، سفید و زرد مشاهده
میلاد صورت دیگری از مهرداد، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی... مشاهده
آرمینا دختر همیشه پیروز - بانوی مقتدر - الهه زیبایی مشاهده
رایبد به ضم ب ، دانشمند ، حکیم ، دانا ، خداوندگار خرد ،... مشاهده
دلناز موجب فخر و مباهات دل، زیبا، مطبوع مشاهده
مهدیا بانوی هدایت شده - منتسب به حضرت مهدی (عج) مرکب از... مشاهده
شاهرخ آن که چهره ای با هیبت و شکوه چون شاه دارد ، نام پس... مشاهده
ترنج میوه ای از خانواده مرکبات که از مرکبات دیگر درشت ت... مشاهده
ارتا راستی، درستی مشاهده
گردو از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر بهرام چوبین سردار س... مشاهده
کورش کوروش - نام سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش کبیر ا... مشاهده
پرستش نیایش کردن ، عبادت کردن مشاهده
آنوشا کیش و مذهب ، دین و آیین مشاهده
المیرا ال (ترکی) + میرا (فارسی)، ایل میرا فدایی ایل مشاهده
پسته میوه ای کوچک و بیضی شکل که مغز آن خوراکی است ، در... مشاهده
شیرین مطبوع، دلنشین، زیبا، عزیز، گرامی، از شخصیتهای شاهن... مشاهده
رامتین نام یکی از نوازندگان و موسیقیدانان در زمان ساسانیا... مشاهده
نیکو خوب، زیبا مشاهده
موژان موجان ، گل نرگس نیم شکفته ، گل نرگسی که تازه در حا... مشاهده
فرنام دارای نام باشکوه و زیبا، نام یکی از سرداران شاپور مشاهده
نارین منسوب به نار، تر و تازه مشاهده
مینا گلی معمولاً سفید با گلچه های گلبرگی، پرنده ای شبی... مشاهده
نازی منسوب به ناز مشاهده
مهان بزرگان مشاهده
امیرپارسا <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه پارسا با تلفظ /Pārsā/... مشاهده
محیصا <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه محیصا با تلفظ /M&ael... مشاهده
عطرین منسوب به عطر - خوشبو - دلانگیز مشاهده
میکاییل معرب از عبری به معنای کیست که شبیه خدا باشد؟ - یکی... مشاهده
ارشام آرشامه مشاهده
جاوید همیشگی، ابدی مشاهده
آرزو میل و اشتیاق برای رسیدن به مراد یا مقصودی معمولاً... مشاهده
سایه تاریکی ای که به سبب جلوگیری از تابش مستقیم نور در... مشاهده
مهرا منسوب به مهر، بانوی مهربان ، دختری که مانند خورشید... مشاهده
مهراب دوستدار آب،از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه کابل از... مشاهده
دل آرام موجب آرامش و آسایش خاطر، محبوب، معشوق مشاهده
لیان درخشنده ، نام روستایی در نزدیکی بوشهر مشاهده
دلیار یار دل، مونس جان مشاهده
مهیاد یاد و خاطره ماه، کسی که زیباییش یاد آور ماه است ،... مشاهده
روهان نیک سیرت و پارسا - زاهدان دین زرتشت را گویند-مرکب... مشاهده