اسم فارسی

نام معنی نام جزییات
آبرود سنبل نیلوفر، دختری که مانند سنبل خوش نقش و زیباست مشاهده
آبروشن خوشبخت، ارجمند مشاهده
آبرون گل همیشه بهار - شاد سرزنده مشاهده
آبسال باغ، بستان مشاهده
آبسالان باغها مشاهده
آبستا اوستا - اساس بنیاد اصل - کتاب مقدس زرتشتیان مشاهده
آبش تازه روی و خندان ، آنکه اطراف و پیشگاه خانه کسی را... مشاهده
آبشار آبی که به طور طبیعی از بلندی به پستی فرو می ریزد مشاهده
آبشن صورت دیگر آویشن ، گیاهی علفی و معطر از خانواده نعن... مشاهده
آبگل گلاب مایعی خوشبو که از برگ گلها بدست می آید مشاهده
آبگون به رنگ آب، آبی، گل نیلوفر مشاهده
آبگین شیشه، آینه مشاهده
آبگینه شیشه، آینه، ظرف شیشه ای یا بلورین به ویژه جام شراب مشاهده
آبلاتکا از نامهای ایران باستان مشاهده
آبلوج قند سفید - قند مکرر مشاهده