اسم پسر با ح

نام معنی نام جزییات
حمدالدین مرکب از حمد( سپاس، ستایش) + دین مشاهده
حمدالله آن که شکر و سپاس خدا را می گوید ، نام مورخ و جغراف... مشاهده
حمزه شیر، نام عموی پیامبر(ص) مشاهده
حمید ستوده ، از نامهای خداوند مشاهده
حمیدالدین ستوده شده در دین مشاهده
حمیدالله ستوده خداوند مشاهده
حمیم خویشاوند نزدیک - دوست و همراه بسیار صمیمی - آب جوش... مشاهده
حنان بخشاینده، از صفات خداوند مشاهده
حنیف درست و پاک، راستین ، خداپرست مشاهده
حنین اشتیاق، ناله، زاری مشاهده
حکمت فلسفه به ویژه فلسفه اسلامی ، خردمندی، فرزانگی مشاهده
حکیم دانا به علوم مختلف مشاهده
حیدر شیر، لقب علی(ع) مشاهده