اسم پسر با ه

نام معنی نام جزییات
هیراب نام فرشته باد مشاهده
هیراد کسی که چهره ای خوشحال و شاد دارد مشاهده
هیربد شاگرد-آموزنده-از شخصیتهای شاهنامه، نام دانایی پاکد... مشاهده
هیرسا پارسا مشاهده
هیرش فشار ، هجوم مشاهده
هیرمند نام رودی بزرگ در سیستان، لقب گشتاسپ پادشاه کیانی مشاهده
هیرو گل ختمی مشاهده
هیرود نام مردی از اهالی سارد در زمان کوروش پادشاه هخامنش... مشاهده
هیژا محترم، بزرگوار مشاهده
هیژا ارجمند ، شایسته، لایق مشاهده
هیشنگ هوشنگ،پسر سیامک پادشاه پیشدادی ایران مشاهده
هیشوی از شخصیتهای شاهنامه، نام مرزداری در مرز ایران و رو... مشاهده
هیمن آرام، موقر،شکیبا مشاهده
هیوا امید مشاهده