اسم پسر با و

نام معنی نام جزییات
ویسه از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر پیران سپهسالار پشنگ ف... مشاهده
ویشتاسب نام پسر ارشامه و پدر داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
ویگن بیژن مشاهده
ویناسب نام دوازدهمین جد آذرباد مهراسپند مشاهده
ویهان نام یکی از سرداران دیلمی مشاهده
ویو گیو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز و از پهلوا... مشاهده
ویوان نام حاکم رُخّج در زمان داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده