اسم پهلوی

نام معنی نام جزییات
میشانه مشیانه مشاهده
میشه مشی مشاهده
نیکاو مرکب از نیک به معنای خوب بعلاوه آو که همان تلفظ آب... مشاهده
ورهرام بهرام، نام ستاره مریخ ، نام روز بیستم از هر ماه شم... مشاهده
ونداد خواهش، امید، آرزو، نام پسر سوخر از خاندان قارن مشاهده
ویانا فرزانگی بخردی دانایی مشاهده
ویستور گشوده و منتشر شده مشاهده
هامرز نام سردار ساسانی مشاهده
هامین تابستان مشاهده
هاوش امت - پیروان یک پیامبر مشاهده
هاووش امت - پیروان یک پیامبر مشاهده
هرمینا سفر حرکت مشاهده
هوبر دربردارنده نیکی، نام میرآخور داریوش پادشاه هخامنش... مشاهده
هورمک شبان مشاهده
یسنا حمد و ستایش خداوند - نام یکی از بخش های اوستا است مشاهده