اسم های دارای

نام معنی نام جزییات
یولدوز مثل ستاره مشاهده
آذرین آتشین، گرم و سوزان مشاهده
ارناز از نامهای باستانی مشاهده
برنوش برانوش مشاهده
تارح نام پدر ابراهیم(ع) مشاهده
داورا دشت مشاهده
رمانه دختری که مانند گل انار نرم و لطیف است مشاهده
سوتیام نور چشمانم مرکب از سو به معنای نور و روشنایی و تیا... مشاهده
صفی خالص ، یگانه ، یکتا ، برگزیده ، صاف ، پاک و روشن ،... مشاهده
عنایت لطف، نیکی، احسان، کمک، یاری مشاهده
فروغ دخت دختر روشنایی مشاهده
کوکبه شکوه، جلال مشاهده
آذریون به رنگ آتش ، معرب آذرگون ، گل آفتابگردان مشاهده
ارناک رزمجو مشاهده
بیژه ویژه، خالص مشاهده
سابق مربوط به گذشته، پیشین، مقدم، پیشی گیرنده، سبقت گیر... مشاهده
شروانه نام دایه مه پری در داستان سمک عیار مشاهده
صفی الدین برگزیده دین، نام عارف نامدار قرن هشتم، صفی الدین ا... مشاهده
عنایت الله لطف و عنایت خداوند مشاهده
کی آذر مرکب از کی( پادشاه) + آذر( آتش)، نام یکی از مفسر... مشاهده
مشکاه مکان نورانی - چراغدان - طاقی بلند که چراغ را در آن... مشاهده
میرین از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری رومی و داماد قیصر... مشاهده
ایده فکر و اندیشه، رأی مشاهده
برهان الدین دلیل و حجت دین مشاهده
بیساران بی سرها، بی دلیل قتل‏عام شدةها ، نام روستایی نزدیک... مشاهده
رمیار رامیار مشاهده
سابق الدین پیشی گیرنده در دین مشاهده
فروهل از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی در سپاه رس... مشاهده
کی آرمین آرمین مشاهده
مشکدانه مشک( سنسنکریت) + دانه( فارسی) دانه خوشبویی که آن... مشاهده
هانیبال لاتینی از 28، نام سردار مشهور کارتاژ که با لشکر رو... مشاهده
تارمیتا بنیان، اساس مشاهده
سابود هاله، خرمن ماه مشاهده
صفیعلی برگزیده علی(ع) مشاهده
عنبربو عنبر+ بو،معطر مشاهده
فروهنده نیکوسیرت و خوبروی، نام فرشته ای است مشاهده
کی آفرید مرکب از کی( پادشاه) + آفرید( آفریده) مشاهده
لیبرا آزاده ، رها (به کسر ب) مشاهده
مشکناز مشک( سنسکریت) + ناز(فارسی) زیبا و خوشبو،از شخصیته... مشاهده
آذین فر پسر باشکوه و آراسته مشاهده
ارواد نیرومند مشاهده
برهمن برهمن مشاهده
بیستان جالیز مشاهده
تاژ لطیف، نازک ، نام پسرفرواک برادر هوشنگ پادشاه پیشد... مشاهده
سابین سروکوهی مشاهده
عندلیب بلبل مشاهده
فری توس از نامهای باستانی مشاهده
کی آفرین آفریننده پادشاه مشاهده
مشکنک از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از زنان شاعر بهرام گو... مشاهده
هاوار فریاد مشاهده