اسم های دارای

نام معنی نام جزییات
عین الدین چشم دین، عزیز در دین مشاهده
کی زاد زاده پادشاه مشاهده
مشید استوار، بلند مشاهده
میشکا میچکا ، گنجشک در زبان مازندرانی مشاهده
هباسپ دارنده اسب اصیل مشاهده
ایرانه منسوب به ایران مشاهده
بیلاش مفقود الاثر. مشاهده
دربانو در(عربی) + بانو(فارسی) مرکب از در( مروارید) + بانو مشاهده
شعله زبانه و درخشش آتش، فروغ، روشنی مشاهده
صمصام شمشیری که خم نگردد، شمشیر برّان مشاهده
عین الزمان چشم خداوند مشاهده
فریانه نام پادشاهی افسانه ای هم زمان با اسکندر مقدونی مشاهده
کی گشتاسپ گشتاسپ مشاهده
لیسا نام روستایی در نزدیکی قزوین مشاهده
مشیر آن که در کارها با او مشورت می کنند مشاهده
میشی منسوب به میش، دارای رنگ قهوه ای مایل به سبز مشاهده
هبیةلله بخشیده شده از جانب خداوند،نام چندتن از شخصیتهای اد... مشاهده
آرازش صدقه انفاق در راه خدا مشاهده
بروسکان جمع «بروسکه» مشاهده
بیلو جویبار کوتاه ‏مدت مشاهده
دربها بانوی ارزشمند ، دختری که مانند مروارید ارزشمند است... مشاهده
روجیار روژیار مشاهده
کی منوش از پادشاهان یا شاهزادگان پیشدادی بنا به روایت تاری... مشاهده
مشیرالدین آن که در دین راهنمای دیگران است مشاهده
نیاطوس نیاتور،از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر قیصر روم از... مشاهده
هجیر از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز از پهلوانان ایر... مشاهده
آنتی گون حاکم بابل درزمان اسکندرمقدونی مشاهده
بروسکه برق ناشی از ابر یا هر چیز دیگر ، تلگراف مشاهده
بینر بیننده مشاهده
حاصل نتیجه ، محصول کشاورزی مشاهده
عین الله چشم خداوند مشاهده
مشیما به فتح میم ، دختر خال دار ، زیبا رو ، بانویی زیبا... مشاهده
بینور دیدنی مشاهده
درتا در(عربی) + تا(فارسی) مانند در، مانند مروارید، همتا... مشاهده
روح الدین آن که روح دین است مشاهده
شغاد از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زال و برادر رستم پهلو... مشاهده
عینعلی چشم علی ، نام یکی از امامزادگان که مزار شریفش در ت... مشاهده
فریتون فریدون،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر آبتین و فرانک،... مشاهده
کیاجور عاقل، فاضل و دانا مشاهده
برومند بارور، میوه دار مشاهده
بینیار بیننده مشاهده
تاک آفرین مرکب از تاک( درخت انگور) + آفرین(آفریننده) مشاهده
درخشا درخشان مشاهده
ساحر سحرکننده، افسونگر مشاهده
سوسا مرکب از سو( روشنایی، نور) + سا( پسوند شباهت و هم... مشاهده
صنم بر صنم(عربی) + بر(فارسی) مرکب از صنم( بت )+ ( آغوش) مشاهده
غاتفر از شخصیتهای تاریخی شاهنامه، نام پادشاه هیتال در زم... مشاهده
کیاچهر آن که دارای چهره و صورتی شاهانه است مشاهده
هدایت راهنمایی کردن به مسیر درست، ارشاد، نویسنده نامدار... مشاهده
آراستی بنا به روایات نام عموی زرتشت مشاهده