اسم های دارای

نام معنی نام جزییات
فروزنده روشن، تابان، روشن کننده، افروزنده مشاهده
کوهشاد نام روستایی در استان هرمزگان مشاهده
لوتوس گل نیلوفر آبی یا سوسن شرقی ، همچنین درخت صدر یا کن... مشاهده
مشرف اشراف دارنده، ناظر، در تصوف آن که خداوند او را بر... مشاهده
میر فرهان میر بمعنای بزرگ + فرهان که نام شهری نزدیک همدان اس... مشاهده
هامویه نام کارگزار یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی مشاهده
آذرکار آتشکار مشاهده
اکلیل تاج مشاهده
برمال جلوی منزل ، سجادة، خانةدار مشاهده
بیری زنی که شیر می دوشد مشاهده
تاج مهر آن که چون تاجی بر سر خورشید است، یا دسته گلی به شک... مشاهده
رفیع الدین دارای مقام و مرتبه بلند در دین مشاهده
شرمیلا محافظت ، نوعی گل ( به فتح ش) مشاهده
صفاناز صفا(عربی) + ناز(فارسی) آن که دارای یکرنگی و زیبایی... مشاهده
عمرو نام پسر لیث دومین پادشاه صفاری مشاهده
فروزینه آتش زنه، چخماق مشاهده
لورا نام سازی است، چنگ، نام یکی از صورتهای فلکی شمالی مشاهده
مشرف الدین دارای اشراف در دین،نام شاعر بزرگ قرن هفتم، مشرف ال... مشاهده
یوزارسیف یوسف مشاهده
آذرکیش آتش پرست ، دارای دین زرتشتی مشاهده
آمنید نام دبیر داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
برمایون برمایه مشاهده
بیریفان دوشیدن شیر گوسفند توسط دختران در کوهستان هنگام بها... مشاهده
داو هر یک از اشخاصی که طرفین دعوا برای حل اختلافات به... مشاهده
رفیعه مؤنث رفیع، مرتفع، بلند، ارزشمند، عالی مشاهده
عمید عاشق و بی قرار ، همچنین بزرگ قوم ، سرور و تکیه گاه... مشاهده
فروشنک نام نتیجه ایرج پسر فرویدن پادشاه پیشدادی مشاهده
کوهین منسوب به کوه، نام گیاهی که ریشه آن مانند ریشه نی... مشاهده
ليبرا (به کسر ب) ، آزاد مشاهده
مشهود آشکار ، نمایان ، دیده شده ، به چشم آمده مشاهده
میرانه میر(ازعربی) + انه(فارسی) امیرانه، شاهانه مشاهده
نوشین لب نوش لب، دارای لبی شیرین، شیرین لب مشاهده
آذرکیوان نام موبدی زرتشتی، مؤسس آیین خاصی به همین نام مشاهده
آموی رود جیحون، آمودریا مشاهده
ایبک ماه بزرگ، یا آن که ماه او را بزرگ ساخته است مشاهده
بیزار کسی که ‏از اعمال زشت پرهیز کند مشاهده
تارادخت مرکب از تارا(ستاره) + دخت( دختر) مشاهده
چکاوه چکاوک مشاهده
شرمین دخت دختر باحیا و محجوب مشاهده
عمیدالدین آن که در دین تسلط دارد مشاهده
کوهینه پونه مشاهده
مشک ماده ای با عطر نافذ و پایدار که از کیسه ای در زیر... مشاهده
نوشینه نوشین،شیرین، خوشایند، دلپذیر، گوارا، خوش گوار مشاهده
آذریاس صمغ سداب کوهی مشاهده
داور آنکه میان دو نفر به عدالت حکم کند ، از نامهای حضرت... مشاهده
رمان انار مشاهده
سوبیتای نام پسر تولی پسر چنگیزخان پادشاه مغول مشاهده
عناب میوه ای به رنگ قرمز که خواص درمانی فراوانی دارد مشاهده
فروغ بانو بانوی روشنایی مشاهده
میرو از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران رستم هرمزا... مشاهده