اسم های دارای

نام معنی نام جزییات
یکمال ثروت تقسیم نشدة، دوست جان‏جانی مشاهده
آذین گل زینت گل، زیورگل - کنایه از زیبایی بسیار زیاد مشاهده
اروس سفید ، درخشان، زیبا مشاهده
بیستون محل عبادت خدا ، خانه ‏یا کاخی کةدرآن ستون نباشد ،... مشاهده
تافته نوعی پارچه ابریشمی مشاهده
شریف الدین دارای دین و آیین پاک مشاهده
صلات دعای بنده به سوی خداوند ، نماز مشاهده
عنقا مرغی افسانه ای، سیمرغ مشاهده
کی بانو بانوی شاه، زنی که همه از او حساب می برند مشاهده
لیبه مؤنث لبیب مشاهده
مشکین مشک(سنسنکریت) + ین(فارسی) از هر چیز خوشبو، مشک الو... مشاهده
میشان نام روستایی در استان کهگیلویه مشاهده
یکیتی اتحاد مشاهده
ایران ناز موجب فخر و مباهات ایران مشاهده
بیسو بی گمان ، کمینگاه ‏شکارچی مشاهده
چیلانه درخت عناب مشاهده
دخت مهر دختر خورشید مشاهده
ساتگین پیاله بزرگی که با آن شراب می خورده اند ، شراب، محب... مشاهده
کی پیشین از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران کیقباد پادشا... مشاهده
مشی نام نخستین مرد در فرهنگ ایران باستان برابر با آدم... مشاهده
میشانه مشیانه مشاهده
نیاتور نیاطوس، از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر قیصر روم از... مشاهده
هاووش امت - پیروان یک پیامبر مشاهده
ماهلین <p>&nbsp;نام دخترانه ماهلین با تلفظ /Māhlin/ و امل... مشاهده
آراج آراد - نام روز بیست و پنجم از هر ماه شمسی در ایران... مشاهده
برو بلوط مشاهده
بیشو بی حد، بی اندازه مشاهده
چیکا نوعی پرنده مشاهده
ساتکین ساتگین، پیاله بزرگی که با آن شراب می خورده اند ، ش... مشاهده
شرین در گویش سمنان شیرین مشاهده
عیسا عیسی، معرب از عبری ، نجات دهنده، نام پیامبر مسیحیت مشاهده
کی دخت دختر پادشاه مشاهده
میشه مشی مشاهده
اروشه اروشا ، به فتح الف ، سفید، روشن، دختری با روی سپید مشاهده
ایرانشید خورشید ایران مشاهده
ساتی در مصر باستان، نام فرشته نگهبان ارواح مشاهده
شعبان نام ماه هشتم از سال قمری مشاهده
صمد بی نیاز، غنی، مهتر، از نامهای خداوند، از اسماء حسن... مشاهده
کی راد پادشاه بخشنده مشاهده
مشیت اراده، خواست، سرنوشت مشاهده
میشواک منطقه ای در کردستان مشاهده
آرارات نام کوهی در آذربایجان که بنا به روایتی کشتی نوح بر... مشاهده
ایرانمهر خورشید ایران مشاهده
بروار آن قسمت از دامنةکوة کة زیباترین قسمت آن می‏باشد ،... مشاهده
بیگم به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدی... مشاهده
تامیما منزه، پاک مشاهده
حادید تند و تیز، نام روستایی بوده است مشاهده
درافشان آنکه مروارید می افشاند ، بخشنده ، دارای فصاحت و زی... مشاهده
شعری نام ستاره ای مشاهده
صمدالله خداوند بی نیاز مشاهده