انتخاب اسم کودک

نام معنی نام جزییات
فریر گیاهی خوشبو مشاهده
کیارس کیارش، از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین پسر کیقباد پ... مشاهده
ماءالسماء باران، نام مادر منذر پسر امری القیس از پادشاهان ع... مشاهده
میناز نازنین من - مرکب از م (مخفف من ) + ناز ( مخفف نازن... مشاهده
ایزدگشسپ از شخصیتهای شاهنامه، نام دبیر انوشیروان پادشاه ساس... مشاهده
بریان گذر آب یا باد مشاهده
بیکن بدون رقیب، یگانة مشاهده
تحفه گل تحفه(عربی) + گل(فارسی) گل ارزشمند مشاهده
حانون صاحب نعمت مشاهده
درگل در(عربی) + گل(فارسی) مروارید گلها مشاهده
ساردین سمارسیس ، سردین ، نوعی ماهی شبیه به شاه ماهی مشاهده
غدیر آبگیر، تالاب، نام آبگیری میان مکه ومدینه که در آنج... مشاهده
فریرخ زیبارخ مشاهده
مطیب معطرکننده، خوشبوکننده مشاهده
نیره مؤنث نیر،روشن و منور مشاهده