انتخاب اسم کودک

نام معنی نام جزییات
آبان سار مانند آبان مشاهده
آبان فام به رنگ آبان کسی که رنگ چهره اش زرد است مشاهده
آبان مهر آن که محبت او چون فرشته آبان است مشاهده
آبان یاد به یاد آبان یا کسی که یادآور ماه آبان است مشاهده
آبانداد داده آبان ، متولد شده در ماه آبان مشاهده
آباندان نام فرستاده خسرو اول پادشاه ساسانی به دربار رم مشاهده
آباندخت دختر آبان ، دختر متولد شده در ماه آبان، همسر دارا... مشاهده
آبانه منسوب به آبان مشاهده
آبانک آبان کوچک مشاهده
آبانیاد نام یکی از درباریان یزدگرد سوم پادشاه ساسانی،این ن... مشاهده
آبتاب دختری با چهره زیبا و درخشان، تابان مشاهده
آبتین روح کامل-انسان نیکو کار - از شخصیتهای شاهنامه، نام... مشاهده
آبد همیشگی ، دائمی ، جاودانه مشاهده
آبدست چابک ، تردست ، تر و فرز مشاهده
آبدیس مانند آب زلال و شفاف مشاهده