انتخاب اسم کودک

نام معنی نام جزییات
آبدین جاودانه ها ، جمع آبد(به کسر ب) مشاهده
آبرام ابراهیم - پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام ی... مشاهده
آبراهام ابراهیم - پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام مشاهده
آبرخ زیبا - لطیف - روشن - کسی که چهره ای مانند آب دارد مشاهده
آبرلی آبر(فارسی، آبرو) + لی (ترکی) دارای آبرو، آبرومند مشاهده
آبرنگ دختری که دارای پوستی لطیف و نرم است مشاهده
آبرو حیثیت ، شرف ، قدر مشاهده
آبرود سنبل نیلوفر، دختری که مانند سنبل خوش نقش و زیباست مشاهده
آبروشن خوشبخت، ارجمند مشاهده
آبرون گل همیشه بهار - شاد سرزنده مشاهده
آبسال باغ، بستان مشاهده
آبسالان باغها مشاهده
آبستا اوستا - اساس بنیاد اصل - کتاب مقدس زرتشتیان مشاهده
آبش تازه روی و خندان ، آنکه اطراف و پیشگاه خانه کسی را... مشاهده
آبشار آبی که به طور طبیعی از بلندی به پستی فرو می ریزد مشاهده

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا