انتخاب اسم کودک

نام معنی نام جزییات
آبیژ صورت دیگر آیید،شراره، اخگر،آتش - کنایه از افراد پر... مشاهده
آپادا کسی که خود را به خداوند سپرده است ، متوکل مشاهده
آپاداش آموختن علوم معنوی از مرشد مشاهده
آپادیپا آتش افروز و گرما بخش ، نورانی مثل خورشید مشاهده
آپاسای نام منشی شاپور اول پادشاه ساسانی مشاهده
آپام نام همسر داریوش اول پادشاه هخامنشی مشاهده
آپاما نام دختر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی مشاهده
آپامنه نام دختر یکی از فرماندهان ایرانی در زمان سلوکیان مشاهده
آپامه نام دختر سپیتامن یکی از سرداران ایرانی و همسر سلوک... مشاهده
آپگیا وجود فرخنده ، موهبت مشاهده
آپگیتی ترانه ، آواز دلنشین مشاهده
آپنیتا مقرب، بنده خاص پروردگار مشاهده
آپیشن گویش کرمانی آویشن،گیاهی علفی و معطر از خانواده نعن... مشاهده
آتا پدربزرگ مشاهده
آتاباللی یادگار مانده از پدر بزرگ ، مرد کوچک اندام مشاهده