انتخاب اسم کودک

نام معنی نام جزییات
ایزدچهر دارای چهره ای چون فرشتگان مشاهده
بیکژ هموار، صاف مشاهده
تتسگل نام میوه ای در استان خراسان، نام دختر اخوان ثالث ش... مشاهده
سارالماز ناپژمردنی، بدون خزان مشاهده
غانیه زن جوان پاکدامن مشاهده
کیارزم مرکب از کیا( پادشاه)+ رزم( نبرد) مشاهده
آرامدخت دختر آرام دختر ساکت دختر با وقار مشاهده
ایزدداد داده خداوند، آفریده خداوند، نام دانشمندی در زمان ا... مشاهده
درفشان درخشان و روشن مشاهده
شقاقل گیاهی پایا با برگهای معطر و ریشه های ضخیم و خوراکی مشاهده
غباد قباد،از شخصیتهای شاهنامه، نام چندتن از شخصیتهای شا... مشاهده
فریر گیاهی خوشبو مشاهده
کیارس کیارش، از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین پسر کیقباد پ... مشاهده
ماءالسماء باران، نام مادر منذر پسر امری القیس از پادشاهان ع... مشاهده
ایزدگشسپ از شخصیتهای شاهنامه، نام دبیر انوشیروان پادشاه ساس... مشاهده
بریان گذر آب یا باد مشاهده
بیکن بدون رقیب، یگانة مشاهده
تحفه گل تحفه(عربی) + گل(فارسی) گل ارزشمند مشاهده
درگل در(عربی) + گل(فارسی) مروارید گلها مشاهده
ساردین سمارسیس ، سردین ، نوعی ماهی شبیه به شاه ماهی مشاهده
فریرخ زیبارخ مشاهده
مطیب معطرکننده، خوشبوکننده مشاهده