انتخاب اسم کودک

نام معنی نام جزییات
کیاجور عاقل، فاضل و دانا مشاهده
برومند بارور، میوه دار مشاهده
بینیار بیننده مشاهده
تاک آفرین مرکب از تاک( درخت انگور) + آفرین(آفریننده) مشاهده
درخشا درخشان مشاهده
ساحر سحرکننده، افسونگر مشاهده
سوسا مرکب از سو( روشنایی، نور) + سا( پسوند شباهت و هم... مشاهده
صنم بر صنم(عربی) + بر(فارسی) مرکب از صنم( بت )+ ( آغوش) مشاهده
غاتفر از شخصیتهای تاریخی شاهنامه، نام پادشاه هیتال در زم... مشاهده
کیاچهر آن که دارای چهره و صورتی شاهانه است مشاهده
آراستی بنا به روایات نام عموی زرتشت مشاهده
بريوان دختري که گوسفندان بازگشته از چراگاه را صدا ميزند. مشاهده
بیور بی بهره ، عدد میلیون در ریاضی مشاهده
تاکدخت مرکب از تاک( درخت انگور) + دخت( دختر) مشاهده
درخشنده دارای درخشش، روشن و تابان مشاهده
روح انگیز روح(عربی) + انگیز(فارسی) دل انگیز، مفرح، روح افزا مشاهده
ساحره سحرکننده، افسونگر مشاهده
شفروه نام یکی از خاندانهای مشهور اصفهان مشاهده
صنم دخت صنم(عربی) + دخت(فارسی) دختر زیبارو و دلبر مشاهده
غاثر معرب از عبری، نام پسر ارم نوه نوح(ع) مشاهده
هدایت الله هدایت شده توسط خداوند مشاهده
اریاسب نام یکی از سرداران کوروش پادشاه هخامنشی مشاهده
برکاو دامنةکوه مشاهده
بیورد نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه مشاهده
روحبخش روح(عربی) + بخش(فارسی) مفرح، روح انگیز مشاهده
سوسنک از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از زنان شاعر بهرام گو... مشاهده
صنم رو صنم(عربی) + دخت(فارسی) آن که دارای صورت زیبا و دلب... مشاهده
غازان قازان، پادشاه مغولی ایران مشاهده
فریدالزمان آن که در زمان خود یگانه و بی نظیر است مشاهده
هدسه همسر یهودی خشایار شاه که بعداً استر نام گرفت،محل د... مشاهده
ایزد پناه آن که خداوند پناه و حامی اوست ، نام یکی از سرداران... مشاهده
برکو خرمن کوچک قبل از خرمن بزرگ مشاهده
بیورزاد نام سپهسالاری در زمان اشکانیان مشاهده
تباک از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی و فرمانروای... مشاهده
حامده مؤنث حامد، سپاسگزار مشاهده
صنم گل صنم(عربی) گل(فارسی) مرکب از صنم( بت) + گل مشاهده
غازی جنگجوی مذهبی، عنوان چندتن از پادشاهان و افراد تاری... مشاهده
فریدخت دختر زیبا و محبوب مشاهده
مصلح الدین اصلاح کننده دین، لقب شاعر نامدار قرن هفتم، سعدی شی... مشاهده
آنوشه خوشی و شادی ، داماد ، پادشاه نوجوان مشاهده
ایزدبد نام یکی از سرداران زمان هخامنشی مشاهده
برکوش پیش بند مشاهده
بیوی انسان بی آزار ، سلامت مشاهده
درستی نام دختر انوشیروان پادشاه ساسانی مشاهده
روزافزون آنچه روز به روز بر آن افزوده می شود، روز به روز پی... مشاهده
شفیعه مؤنث شفیع، شفاعت کننده مشاهده
صنم ناز صنم(عربی) + ناز(فارسی) دلبر زیبا و عشوه گر مشاهده
غالب چیره ، نام شاعری در قرن سیزدهم، غالب دهلوی مشاهده
میمنت سعادت، فرخندگی، مبارکی مشاهده
اریدیس (به ضم الف)نام همسر ارفاوس، شاعر و موسیقی دان ترکی... مشاهده