انتخاب اسم کودک

نام معنی نام جزییات
هاووش امت - پیروان یک پیامبر مشاهده
آراج آراد - نام روز بیست و پنجم از هر ماه شمسی در ایران... مشاهده
برو بلوط مشاهده
بیشو بی حد، بی اندازه مشاهده
ساتکین ساتگین، پیاله بزرگی که با آن شراب می خورده اند ، ش... مشاهده
شرین در گویش سمنان شیرین مشاهده
عیسا عیسی، معرب از عبری ، نجات دهنده، نام پیامبر مسیحیت مشاهده
میشه مشی مشاهده
اروشه اروشا ، به فتح الف ، سفید، روشن، دختری با روی سپید مشاهده
ایرانشید خورشید ایران مشاهده
شعبان نام ماه هشتم از سال قمری مشاهده
مشیت اراده، خواست، سرنوشت مشاهده
میشواک منطقه ای در کردستان مشاهده
آرارات نام کوهی در آذربایجان که بنا به روایتی کشتی نوح بر... مشاهده
ایرانمهر خورشید ایران مشاهده
بروار آن قسمت از دامنةکوة کة زیباترین قسمت آن می‏باشد ،... مشاهده
بیگم به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدی... مشاهده
تامیما منزه، پاک مشاهده
حادید تند و تیز، نام روستایی بوده است مشاهده
درافشان آنکه مروارید می افشاند ، بخشنده ، دارای فصاحت و زی... مشاهده
صمدالله خداوند بی نیاز مشاهده
عین الدین چشم دین، عزیز در دین مشاهده
مشید استوار، بلند مشاهده
هباسپ دارنده اسب اصیل مشاهده
ایرانه منسوب به ایران مشاهده
بیلاش مفقود الاثر. مشاهده
دربانو در(عربی) + بانو(فارسی) مرکب از در( مروارید) + بانو مشاهده
عین الزمان چشم خداوند مشاهده
فریانه نام پادشاهی افسانه ای هم زمان با اسکندر مقدونی مشاهده
کی گشتاسپ گشتاسپ مشاهده
مشیر آن که در کارها با او مشورت می کنند مشاهده
هبیةلله بخشیده شده از جانب خداوند،نام چندتن از شخصیتهای اد... مشاهده
آرازش صدقه انفاق در راه خدا مشاهده
بروسکان جمع «بروسکه» مشاهده
بیلو جویبار کوتاه ‏مدت مشاهده
دربها بانوی ارزشمند ، دختری که مانند مروارید ارزشمند است... مشاهده
کی منوش از پادشاهان یا شاهزادگان پیشدادی بنا به روایت تاری... مشاهده
مشیرالدین آن که در دین راهنمای دیگران است مشاهده
نیاطوس نیاتور،از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر قیصر روم از... مشاهده
هجیر از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز از پهلوانان ایر... مشاهده
آنتی گون حاکم بابل درزمان اسکندرمقدونی مشاهده
بروسکه برق ناشی از ابر یا هر چیز دیگر ، تلگراف مشاهده
بینر بیننده مشاهده
حاصل نتیجه ، محصول کشاورزی مشاهده
مشیما به فتح میم ، دختر خال دار ، زیبا رو ، بانویی زیبا... مشاهده
بینور دیدنی مشاهده
روح الدین آن که روح دین است مشاهده
شغاد از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زال و برادر رستم پهلو... مشاهده
عینعلی چشم علی ، نام یکی از امامزادگان که مزار شریفش در ت... مشاهده
فریتون فریدون،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر آبتین و فرانک،... مشاهده