انتخاب اسم کودک

نام معنی نام جزییات
لورا نام سازی است، چنگ، نام یکی از صورتهای فلکی شمالی مشاهده
مشرف الدین دارای اشراف در دین،نام شاعر بزرگ قرن هفتم، مشرف ال... مشاهده
یوزارسیف یوسف مشاهده
آذرکیش آتش پرست ، دارای دین زرتشتی مشاهده
آمنید نام دبیر داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
برمایون برمایه مشاهده
بیریفان دوشیدن شیر گوسفند توسط دختران در کوهستان هنگام بها... مشاهده
داو هر یک از اشخاصی که طرفین دعوا برای حل اختلافات به... مشاهده
رفیعه مؤنث رفیع، مرتفع، بلند، ارزشمند، عالی مشاهده
عمید عاشق و بی قرار ، همچنین بزرگ قوم ، سرور و تکیه گاه... مشاهده
فروشنک نام نتیجه ایرج پسر فرویدن پادشاه پیشدادی مشاهده
کوهین منسوب به کوه، نام گیاهی که ریشه آن مانند ریشه نی... مشاهده
ليبرا (به کسر ب) ، آزاد مشاهده
مشهود آشکار ، نمایان ، دیده شده ، به چشم آمده مشاهده
میرانه میر(ازعربی) + انه(فارسی) امیرانه، شاهانه مشاهده
نوشین لب نوش لب، دارای لبی شیرین، شیرین لب مشاهده
آذرکیوان نام موبدی زرتشتی، مؤسس آیین خاصی به همین نام مشاهده
آموی رود جیحون، آمودریا مشاهده
ایبک ماه بزرگ، یا آن که ماه او را بزرگ ساخته است مشاهده
بیزار کسی که ‏از اعمال زشت پرهیز کند مشاهده
چکاوه چکاوک مشاهده
شرمین دخت دختر باحیا و محجوب مشاهده
عمیدالدین آن که در دین تسلط دارد مشاهده
کوهینه پونه مشاهده
مشک ماده ای با عطر نافذ و پایدار که از کیسه ای در زیر... مشاهده
نوشینه نوشین،شیرین، خوشایند، دلپذیر، گوارا، خوش گوار مشاهده
آذریاس صمغ سداب کوهی مشاهده
تارادیس مانند ستاره مشاهده
داور آنکه میان دو نفر به عدالت حکم کند ، از نامهای حضرت... مشاهده
رمان انار مشاهده
سوبیتای نام پسر تولی پسر چنگیزخان پادشاه مغول مشاهده
عناب میوه ای به رنگ قرمز که خواص درمانی فراوانی دارد مشاهده
فروغ بانو بانوی روشنایی مشاهده
میرو از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران رستم هرمزا... مشاهده
یولدوز مثل ستاره مشاهده
آذرین آتشین، گرم و سوزان مشاهده
ارناز از نامهای باستانی مشاهده
برنوش برانوش مشاهده
تارح نام پدر ابراهیم(ع) مشاهده
داورا دشت مشاهده
رمانه دختری که مانند گل انار نرم و لطیف است مشاهده
سوتیام نور چشمانم مرکب از سو به معنای نور و روشنایی و تیا... مشاهده
صفی خالص ، یگانه ، یکتا ، برگزیده ، صاف ، پاک و روشن ،... مشاهده
عنایت لطف، نیکی، احسان، کمک، یاری مشاهده
فروغ دخت دختر روشنایی مشاهده
کوکبه شکوه، جلال مشاهده
آذریون به رنگ آتش ، معرب آذرگون ، گل آفتابگردان مشاهده
ارناک رزمجو مشاهده
بیژه ویژه، خالص مشاهده
سابق مربوط به گذشته، پیشین، مقدم، پیشی گیرنده، سبقت گیر... مشاهده