انتخاب اسم کودک

نام معنی نام جزییات
هامر ابر باران زا مشاهده
ارماسب دارنده اسب آرام، نام یکی از سرداران هخامنشی مشاهده
بیرشاد یادمان خوشحالی مشاهده
تاج خاتون ملکه، شاهزاده خانم مشاهده
چهرک نام شخصی در کتیبه کعبه زرتشت که از ولازمان اردشیر... مشاهده
رغمان از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران ایرانی در... مشاهده
سهره سرخه، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر افراسیاب تورانی مشاهده
شراکیم نام یکی از سپهبدان مازندران مشاهده
عمادالملک تکیه گه کشور مشاهده
فروزاتون فروز(فارسی) + خاتون(فارسی) بانوی روشنایی مشاهده
کولیار نام روستایی مشاهده
نوشناز دارای ناز و غمزه شیرین مشاهده
یهودا حمد،نام پسر یعقوب(ع) مشاهده
آذرهمایون نام زنی از نسل سام و نریمان که در آتشکده سفاهان خد... مشاهده
آماندانا آماندا ، در امان ، در پناه تو مشاهده
اکدش دورگه، معشوق، محبوب مشاهده
برگام به ضم ب ، ابروهایم مشاهده
بیرگا یادگه. بیرگه. یادگه مشاهده
تاج دخت تاج( کلاه پادشاهی، افسر) + دخت( دختر) مشاهده
چهل چراغ چلچراغ مشاهده
شرف بزرگواری، برتری مشاهده
کوهرنگ نام دره و رودخانه ای در زردکوه بختیاری مشاهده
لهراسپ صاحب اسب تندرو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر اروند... مشاهده
میخائیل معرب از عبری، میکائیل مشاهده
هامن هامون مشاهده
آذروان آذربان ، آتش بان ، نگهبان آتشکده مشاهده
ارمانک از شخصیتهای شاهنامه، یکی از دو شاهزاده پارسایی که... مشاهده
برگش سینی، طبق مشاهده
بیرور متفکر مشاهده
تاج گل آن که چون تاجی در رأس گلها است، زیبا مشاهده
چوبینه لقب بهرام سردار دوره ساسانی مشاهده
رفیدا نام مردی در منظومه ویس و رامین مشاهده
صفار رویگر، نام سلسله ای در ایران که سر سلسله آن یعقوب... مشاهده
فروزجهان روشنایی جهان مشاهده
لواده از شخصیتهای شاهنامه، نام جد گروهی از سپاهیان کیخسر... مشاهده
نوشیار یار شیرین چون عسل، یار بی مرگ، نام پسرعموی گرشاسپ... مشاهده
آذرک شراره آتش، اخگر، نام دختر یزگرد سوم پادشاه ساسانی مشاهده
ارمایل ارمانک مشاهده
اکلیا نام پسری در شعر نیما یوشیج مشاهده
بیرون پرنده‌ای که محل زندگی ندارد مشاهده
چوک چشمه مشاهده
سهیزاد مرکب از سهی( صفت سرو، راست) + زاد مشاهده
شرف الزمان موجب بزرگی عصر و روزگار مشاهده
صفاعلی آن که خلوص و پاکی ای چون علی(ع دارد، لقب ظهیرالدول... مشاهده
کوهشاد نام روستایی در استان هرمزگان مشاهده
مشرف اشراف دارنده، ناظر، در تصوف آن که خداوند او را بر... مشاهده
میر فرهان میر بمعنای بزرگ + فرهان که نام شهری نزدیک همدان اس... مشاهده
هامویه نام کارگزار یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی مشاهده
آذرکار آتشکار مشاهده
اکلیل تاج مشاهده