انتخاب اسم کودک

نام معنی نام جزییات
تاج الدین آن که چون تاج در رأس دین است، نام چند تن از شخصیت... مشاهده
چهرافروز مرکب از چهر(صورت) + افروز( افروزنده، روشن کننده) مشاهده
ژون بت، صنم مشاهده
صدران صدر(عربی) + ان(فارسی) رؤسا و بزرگان مشاهده
علی نقی نام امام دهم شیعیان مشاهده
فرهوشداد دارنده فر و هوش،نام فرماندار طبرستان در زمان داریو... مشاهده
کوش کوشش و سعی مشاهده
مکیناس مکینا،بنفشه مشاهده
نوش لب دارای لبی شیرین، شیرین لب مشاهده
آذرمه رئیس و بزرگ آتشها( آتشکده ها) مشاهده
برشید بر( میوه) + شید ( خورشید) مشاهده
بیچم هیئت ،سیما مشاهده
تاج الزمان آن که چون تاج در رأس زمان خود است مشاهده
چهربرزین دارنده نژاد برتر مشاهده
داماسپیا نام همسر اردشیر پادشاه هخامنشی مشاهده
سنیا آزاده ، رها (به ضم سین) مشاهده
مکیه اهل مکه ، مربوط یا متعلق به مکه مشاهده
هارپاک نام وزیر آستیاژ، آخرین پادشاه ماد مشاهده
یلان سینه از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران ایرانی در... مشاهده
آلیش شعله، شعله گیر مشاهده
برشیو عصرانة مشاهده
بیدار آگاه، هوشیار مشاهده
تاج الملوک افسر پادشاهان، تاج شاهان، گیاهی گیاهی زینتی از خا... مشاهده
چهرزاد لقب هما؛ دختر بهمن در شاهنامه مشاهده
دامور آواز نرم و لطیف مشاهده
رضی راضی و خشنود مشاهده
ژیژیس نام ندیمه پروشات همسر داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
شجاع الدین آن که در دفاع از دین شجاع است مشاهده
صدوق راستگو، صدیق، دوست مشاهده
فرود از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر سیاوش و جریره و برادر... مشاهده
کوشاد ریشه گیاهی خوشرنگ مشاهده
نوشاب آب گوارا، شربت مطبوع، آب زندگی، آب حیات مشاهده
آذرمهربرزین مرکب از آذر+ مهر+ برزین،شکوه محبت خورشید،مهربانی خ... مشاهده
آلیشان شعله ور مشاهده
ارفش نام یکی از پهلوانان گرشاسب نامه مشاهده
برف‌آب آبی که ‏از ذوب شدن برف سرازیر می‏شود و جویباری تشک... مشاهده
تاج الملک افسر پادشاهی، تاج پادشاهی مشاهده
چهرفروز چهرافروز مشاهده
ژیگس نام پدر میرسوس سردار پارسی در زمان داریوش پادشاه ه... مشاهده
شجاع الملک آن که در دفاع از کشور شجاع است مشاهده
صدیده مهم مشاهده
فرورتیش نام یکی از پادشاهان ماد مشاهده
میترایار مهریار،نام شخصی در کتیبه پهلوی مشاهده
نوشابه آب گوارا، نام پادشاهی در سرزمین بردع مشاهده
یلدوز اولدوز مشاهده
آذرمینا لعلگون، سرخ رنگ مشاهده
ارفع رفیع تر، بلندتر، ارجمندتر مشاهده
بیدخت نام ستاره زهره مشاهده
تاج بانو ملکه، شاهزاده خانم مشاهده
چهرمینو آن که چهره ای زیبا چون بهشت دارد مشاهده