انتخاب اسم کودک

نام معنی نام جزییات
شباب جوانی مشاهده
علویه از نسل علی(ع)، سیده مشاهده
فرهت فراهت صورت دیگری از فراهت مشاهده
کوت از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هزاره سرداران رومی و... مشاهده
لطف الدین لطف دین مشاهده
یزدیار نام پدر دستور بهمنیار از موبدان کرمان در زمان یزدگ... مشاهده
آذرفروز روشن کننده آتش، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از چه... مشاهده
برژان کار مشاهده
بیباک با جرأت مشاهده
چنگش از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه خاق... مشاهده
سناءالدین آن که موجب روشنایی در دین است مشاهده
شبان چوپان، گله بان مشاهده
صحو حالت هوشیاری سالک پس از بی خودی مشاهده
آذرفزا آذرافزا، آتش افروز ، وسیله ای سفالین که جهت شعله و... مشاهده
آلماگل آلما ( ترکی) + گل (فارسی) گل سیب،کنایه از زیبایی... مشاهده
برژانگ مژة مشاهده
بیبون گلی وحشی کةدر کوهستانهای کردستان فراوان سبز می‏شود... مشاهده
تابناک جذاب‎ ‎، روشن و درخشنده مشاهده
دارینه نام روستایی در نزدیکی سقز مشاهده
سنان الدین آن که به منزله نیزه دین است و دشمنان را نابود می ک... مشاهده
لطفعلی آن که دارای لطف و مهربانی ای چون لطف و مهربانی علی... مشاهده
آذرگشسب مخفف آذرگشنسب - یکی از سه آتش مقدس محافظ جهان - نا... مشاهده
ارشیز ارشز، نام سردار اشکانی مشاهده
اوشهنگ هوشنگ،پسر سیامک پادشاه پیشدادی ایران مشاهده
برژنگ مژه مشاهده
تابیتا آهو مشاهده
دارینوش نام یکی از پادشاهان کیانی، ظاهراً محرف داریوش است مشاهده
رشنواد از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی در زمان همای... مشاهده
ژنیک با استعداد، نابغه مشاهده
سنباد از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان ایرانی در ز... مشاهده
شباویز مرغ حق مشاهده
کوچیار یارکوتاه قد مشاهده
آذرگشسپ مخفف آذرگشنسب - یکی از سه آتش مقدس محافظ جهان - نا... مشاهده
برژول «برژانگ» ، پرز گل گندم یا جو مشاهده
تاپیک درخشان، تابنده، نورانی مشاهده
چهرآذر دارای چهره ای چون آتش مشاهده
شبدیس مانند شب مشاهده
صدپر گل سرخ مشاهده
موکا نام همسر اوکتای قاآن پسر چنگیزخان مغول مشاهده
نوش آذر آتش جاوید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشتاسپ پاد... مشاهده
آذرگل گلی سرخ رنگ شبیه شقایق مشاهده
آلوگونه نام همسر اردشیر اول پادشاه هخامنشی، کسی که سرخی گو... مشاهده
ارغان نام حاجب سلطان محمود غزنوی مشاهده
چهرآرا آراینده چهره مشاهده
رشیدا رشید (عربی) + ا (فارسی) نام یکی از استادان خط نستع... مشاهده
سنجر نام یکی از پادشاهان سلجوقی مشاهده
شبگون به رنگ شب، شبرنگ مشاهده
کورنگ نام پسر گرشاسپ از پادشاهان پیشدادی مشاهده
لعبت زن زیبا روی و خوش اندام،عروسک، بازیچه مشاهده
مکابیز مگابیز، نام یکی از سرداران داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده