انتخاب اسم کودک

نام معنی نام جزییات
سمیح بخشنده ، بلندنظر ، کریم مشاهده
صبح آسا صبح(عربی) + آسا(فارسی) مانند صبح سپید و روشن مشاهده
عفیف الدین عفیف در دین، پرهیزکار مشاهده
کندر صمغی خوشبو،از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان تورانی... مشاهده
مرصع آنچه با جواهر تزیین شده است، جواهرنشان مشاهده
نورافشان نور(عربی) + افشان(فارسی) آنچه از خود نور و روشنایی... مشاهده
یزدان آفرید آفریده خداوند مشاهده
آذررخ دارای چهره ای چون آتش مشاهده
ارشانوش از نامهای باستانی مشاهده
اورمزدیار خدایار مشاهده
بی خم آرامش مشاهده
پیکان نوک فلزی و تیزسر تیر یا نیزه مشاهده
ژاییژ شراره آتش مشاهده
صبح جبین سپید چهره ، سپیدپیشانی مشاهده
کندرو از شخصیتهای شاهنامه، نام پیشکار ضحاک مشاهده
ویناسب نام دوازدهمین جد آذرباد مهراسپند مشاهده
یزدان بخت نام رئیس مانویه در زمان مأمون خلیفه عباسی مشاهده
آذرشب فرشته نگهبان آتش که همواره در آتش است - نام آتشکده... مشاهده
آلپ تکین آلب تکین،مرد دلیر، نام مؤسس سلسله غزنویان، نام یکی... مشاهده
اورند تخت پادشاهی، شکوه، از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر له... مشاهده
برزهم نام یکی از پهلوانان ایرانی در گرشاسب نامه مشاهده
چلچله پرستو مشاهده
ژربرا گلی زینتی به شکل مینا ولی بسیار درشت تر از آن به ر... مشاهده
شب آرا آراینده شب مشاهده
صبح چهر صبح چهره،صبح(عربی) + چهره(فارسی) آن که چهره ای سپی... مشاهده
لایه پوشش، نام زنی در رمان باغ بلور مشاهده
مهین دخت دختر بزرگتر مشاهده
نورالله نور و روشنایی و فروغ خداوند مشاهده
یزدان داد داده خداوند، نام دختر انوشیروان پادشاه ساسانی مشاهده
آذرشسب مخفف آذرگشب ، آتش جهنده، فرشته نگهبان آتش که هموار... مشاهده
آلتنای زر، طلای ناب مشاهده
اورنگ تخت پادشاهی، فر و زیبایی مشاهده
بی وینه بی نظیر مشاهده
تابال نام فرمانداری ایرانی در زمان کوروش پادشاه هخامنشی مشاهده
داران عربی دنیا و آخرت مشاهده
سمیرا میس ملکه افسانه ای آشور که به زیبایی و دانایی معروف اس... مشاهده
شب افروز ماه ، زیباروی، درخشنده مشاهده
صبح چهره صبح(عربی) + چهره(فارسی) آن که چهره ای سپید چون صبح... مشاهده
لبخنده لبخند مشاهده
ویو گیو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز و از پهلوا... مشاهده
آذرشست (به ضم شین) پاک منزه شده در آتش ،پنبه کوهی مشاهده
آلتون آلتنای،زر، طلای ناب مشاهده
ارشز نام سردار اشکانی مشاهده
اورنینا ربة النوع فراوانی نعمت مشاهده
برزویه نام پزشک نامدار ایرانی که کتاب کلیه و دمنه را در ز... مشاهده
بیارش دو دلیر مشاهده
چمانه پیاله شراب مشاهده
دارانا نام روستایی در نزدیکی اهر مشاهده
ژرفی عمق، ژرفا مشاهده
فره وش مرکب از فره( شکوه) وش( پسوند شباهت) مشاهده