انتخاب اسم کودک

نام معنی نام جزییات
کهرم از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی در سپاه افرا... مشاهده
نوراهان نورهان، تحفه، سوغات، ارمغان مشاهده
ویوات گل بنفشه مشاهده
آذرشن آفتاب پرست سمندر - نام پهلوانی ایرانی در گرشاسب ن... مشاهده
آلتونتاش مرکب از آلتون(طلا) + تاش(پسوند شباهت)،زیبارو ، نام... مشاهده
برزی جای بلند، سکو ، کنایه ‏از بلند قامت مشاهده
بیاره نام روستایی مشاهده
تابان چهر آن که چهره ای روشن و درخشان دارد مشاهده
ژرفین عمیق مشاهده
شب پره پروانه ، خفاش مشاهده
صبرناز صبر(عربی) + ناز(فارسی) مرکب از صبر بردباری + ناز... مشاهده
کهسار کوهسار، جایی که دارای کوههای متعدد است مشاهده
نورسته تازه روییده، جوان، تازه بالغ شده مشاهده
ویوان نام حاکم رُخّج در زمان داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
یزدجرد یزدگرد مشاهده
آذرطوس صورت دیگر آذرتوس، در وامق و عذرا مردی که با مادر ع... مشاهده
ارشویر نام یکی از پادشاهان اشکانی مشاهده
اوریاد نام روستایی در نزدیکی سنندج مشاهده
تابان دخت مرکب از تابان( درخشان) + دخت(دختر) مشاهده
چمن آرا زینت دهنده باغ، باغبان ، آنچه موجب زیبایی و آراستگ... مشاهده
دارنوش نام یکی از وزیران بخت نصر مشاهده
ژرویرا ژریرا مشاهده
شب دخت دختر شب مشاهده
صبرینه صبر(عربی) + ینه(فارسی) نام گیاهی است مشاهده
علاء الدین سبب رفعت و بزرگی دین مشاهده
موشا موسی مشاهده
ویوگ عروس مشاهده
یزدگرد نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام آخرین پا... مشاهده
آذرفر دارای شکوه وجلالی چون آتش، نام یکی از بزرگان عهد ه... مشاهده
آلتین گلین عروس طلایی مشاهده
اوریسا نام یکی از ایالتهای هندوستان مشاهده
برزین داد آفریده با شکوه یا مخفف آذربرزین داد(آتشکده) یعنی ا... مشاهده
تابان رخ تابان چهر مشاهده
چمن افروز آن که یا آنچه زینت دهنده چمن است ، نام چند نوع گیا... مشاهده
رستهم رستم،در زبان قدیم ایرانی مرکب از رس( بالش، نمو) +... مشاهده
ژم نام پسر قباد برادر انوشیروان پادشاه ساسانی مشاهده
شب ناز زیبایی شب، ناز شب مشاهده
صبریه بردبار، شکیبا مشاهده
کهیلا از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی در سپاه افرا... مشاهده
لسان الدین زبان گویای دین مشاهده
مروانه نام همسر ساقی دربار ولید از خلفای اموی مشاهده
ویولا نام نوعی ساز زهی از خانواده ویولن مشاهده
آذرفرنبغ یکی از سه آتش مقدس محافظ جهان در دین زرتشت مشاهده
ارشکان لقب چند تن از پادشاهان اشکانی مشاهده
برزین مهر خورشید با شکوه ، نام یکی از پهلوانان شاهنامه مشاهده
بیانه « بةیان» مشاهده
تابان گل مرکب از تابان( درخشان)+ گل مشاهده
چمن چهر آن که چهره ای زیبا چون باغ و بوستان دارد مشاهده
داریاو نام یکی از شهریاران پارس در زمان سلوکیها مشاهده
ژنگ ارژنگ مشاهده