انتخاب اسم کودک

نام معنی نام جزییات
نوش آفرید آفریده بی مرگ، آفریده جاوید مشاهده
آذرگون گلی است از دسته شقایق ها که رنگش زرد است و میانش م... مشاهده
آلکا در گویش سمنان نام امامزاده ای مشاهده
ارغش تاجر یا تجار سیار، از امرای ملکشاه سلجوقی مشاهده
برسیان نام گیاهی است مشاهده
بیتاوان بی گناة مشاهده
تاتینا پرنده ای شکاری مشاهده
چهرآزاد نام جد اسپهبد بختیار پسر پادشاه فیروز ساسانی مشاهده
داشاب هدیه مشاهده
رشیدالدین آن که در دفاع از دین دارای رشادت و شجاعت است ، نام... مشاهده
سنجه از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران مازندرانی... مشاهده
شبلی نام عارف معروف قرن سوم و چهارم مشاهده
علی مراد مرکب از علی( بلندمرتبه)+ مراد( آرزو)، نام یکی از... مشاهده
آذرماه دختری که مانند ماه زیباست و مانند آتش درخشنده مشاهده
برسیل نوعی گرد نان مشاهده
بیتخش نام مردی که در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی زن... مشاهده
تاج آفرین آفریننده تاج، به وجود آورنده تاج مشاهده
چهراب دارای چهره ای روشن و لطیف چون آب مشاهده
داشاد هدیه مشاهده
ژورک پرنده ای سرخ رنگ به اندازه گنجشک مشاهده
شبنا جوان، نام یکی وکلای قصر حزقیا پادشاه یهودا مشاهده
فرهوش دارای هوش و ذکاوت مشاهده
مسباد از نامهای دوران هخامنشی مشاهده
مکینا بنفشه مشاهده
نوش آگین به شهد و شکر آویخته، نوشین مشاهده
هارا کوهستان مشاهده
آذرماهان ماه آتشین مشاهده
بیتک نام جد منوچهر پادشاه کیانی به نوشته بندهش مشاهده
تاج الدین آن که چون تاج در رأس دین است، نام چند تن از شخصیت... مشاهده
چهرافروز مرکب از چهر(صورت) + افروز( افروزنده، روشن کننده) مشاهده
ژون بت، صنم مشاهده
صدران صدر(عربی) + ان(فارسی) رؤسا و بزرگان مشاهده
علی نقی نام امام دهم شیعیان مشاهده
فرهوشداد دارنده فر و هوش،نام فرماندار طبرستان در زمان داریو... مشاهده
کوش کوشش و سعی مشاهده
مکیناس مکینا،بنفشه مشاهده
نوش لب دارای لبی شیرین، شیرین لب مشاهده
آذرمه رئیس و بزرگ آتشها( آتشکده ها) مشاهده
بیچم هیئت ،سیما مشاهده
تاج الزمان آن که چون تاج در رأس زمان خود است مشاهده
چهربرزین دارنده نژاد برتر مشاهده
داماسپیا نام همسر اردشیر پادشاه هخامنشی مشاهده
سنیا آزاده ، رها (به ضم سین) مشاهده
مکیه اهل مکه ، مربوط یا متعلق به مکه مشاهده
هارپاک نام وزیر آستیاژ، آخرین پادشاه ماد مشاهده
یلان سینه از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران ایرانی در... مشاهده
آلیش شعله، شعله گیر مشاهده
برشیو عصرانة مشاهده
بیدار آگاه، هوشیار مشاهده
تاج الملوک افسر پادشاهان، تاج شاهان، گیاهی گیاهی زینتی از خا... مشاهده