انتخاب اسم کودک

نام معنی نام جزییات
دامینه جاری و روان - همچنین به معنای دانش و دانایی نیز آم... مشاهده
رضیه مؤنث رضی، نام تنها زنی که در زمان سلطنت مسلمانان د... مشاهده
سهام سهم ها، بهره ها مشاهده
شداد نام فرزند عاد(ع) مشاهده
علیم دانا، آگاه، از نامهای خداوند مشاهده
کوشانه مونث کوشان -دختر ساعی - بانوی تلاشکر - مشاهده
لنبک از شخصیتهای شاهنامه، نام سقائی جوانمرد در زمان بهر... مشاهده
آذرنرسی نام پسر هرمز دوم پادشاه ساسانی مشاهده
ارم نام دختر گودرز و همسر رستم پهلوان شاهنامه مشاهده
ايپك (به کسر پ) ابریشم نرم و لطیف مشاهده
بیدگل نام شهری از بخش آران شهرستان کاشان مشاهده
تاج بخش بخشنده تاج پادشاهی، رساننده کسی به پادشاهی ، از ا... مشاهده
چهره صورت مشاهده
رعد صدای حاصل از برخورد دو قطعه ابر، نام سوره ای در قر... مشاهده
ژیله در گویش لرستان، ژاله تگرگ ریز مشاهده
سهام الدین بهره ها و نصیبهای دین مشاهده
صدیقا نام آخرین تن از سلسله یهود مشاهده
کوشک قصر، کاخ، نام دختر ایرج پسر فریدون پادشاه پیشدادی مشاهده
مسلمه مؤنث مسلم، پیرو دین اسلام، مسلمانان مشاهده
یمین الدین آن که به منزله دست راست دین است مشاهده
آذرنگ روشن و نورانی ، آتش مشاهده
برقه درخشیدن جسمی در مقابل تابش اشعه آفتاب یا هر چیز دی... مشاهده
بیرام بایرام مشاهده
تاج بی بی ملکه، شاهزاده خانم مشاهده
چهره گل آن که چهره ای زیبا چون گل دارد مشاهده
شرافت بزرگ منشی، ارزشمندی مشاهده
فروزا تابان، درخشان مشاهده
لهاک از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران و جز... مشاهده
میچکا در گویش مازندران گنجشک مشاهده
نوشزاد زاده جاوید، از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر انوشیروا... مشاهده
هامر ابر باران زا مشاهده
ینال سردار، رئیس به ویژه سردار ترک نژاد مشاهده
آذرنوش نوش آذر- آتش جاویدوان،گرمای همیشگی - نام دومین آتش... مشاهده
ارماسب دارنده اسب آرام، نام یکی از سرداران هخامنشی مشاهده
برگ به ضم ب ، ابرو مشاهده
بیرشاد یادمان خوشحالی مشاهده
تاج خاتون ملکه، شاهزاده خانم مشاهده
چهرک نام شخصی در کتیبه کعبه زرتشت که از ولازمان اردشیر... مشاهده
رغمان از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران ایرانی در... مشاهده
سهره سرخه، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر افراسیاب تورانی مشاهده
شراکیم نام یکی از سپهبدان مازندران مشاهده
عمادالملک تکیه گه کشور مشاهده
فروزاتون فروز(فارسی) + خاتون(فارسی) بانوی روشنایی مشاهده
کولیار نام روستایی مشاهده
نوشناز دارای ناز و غمزه شیرین مشاهده
هامرز نام سردار ساسانی مشاهده
یهودا حمد،نام پسر یعقوب(ع) مشاهده
آذرهمایون نام زنی از نسل سام و نریمان که در آتشکده سفاهان خد... مشاهده
آماندانا آماندا ، در امان ، در پناه تو مشاهده
اکدش دورگه، معشوق، محبوب مشاهده