انتخاب اسم کودک

نام معنی نام جزییات
برگام به ضم ب ، ابروهایم مشاهده
بیرگا یادگه. بیرگه. یادگه مشاهده
تاج دخت تاج( کلاه پادشاهی، افسر) + دخت( دختر) مشاهده
چهل چراغ چلچراغ مشاهده
رفعت بلندقدری، بلندی مشاهده
شرف بزرگواری، برتری مشاهده
کوهرنگ نام دره و رودخانه ای در زردکوه بختیاری مشاهده
لهراسپ صاحب اسب تندرو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر اروند... مشاهده
میخائیل معرب از عبری، میکائیل مشاهده
نوشه انوشه،جاوید، زنده، شاد، خوشحال، خرم، گوارا، از شخ... مشاهده
هامن هامون مشاهده
آذروان آذربان ، آتش بان ، نگهبان آتشکده مشاهده
آمتیس آمیتیس ،نام دختر خشایار پادشاه هخامنشی که با بختنص... مشاهده
ارمانک از شخصیتهای شاهنامه، یکی از دو شاهزاده پارسایی که... مشاهده
برگش سینی، طبق مشاهده
بیرور متفکر مشاهده
تاج گل آن که چون تاجی در رأس گلها است، زیبا مشاهده
چوبینه لقب بهرام سردار دوره ساسانی مشاهده
رفیدا نام مردی در منظومه ویس و رامین مشاهده
شرف الدین موجب آبروی دین و آیین مشاهده
صفار رویگر، نام سلسله ای در ایران که سر سلسله آن یعقوب... مشاهده
فروزجهان روشنایی جهان مشاهده
لواده از شخصیتهای شاهنامه، نام جد گروهی از سپاهیان کیخسر... مشاهده
میخک گلی زینتی و پُرپَر به رنگهای سرخ، سفید، و صورتی مشاهده
نوشیار یار شیرین چون عسل، یار بی مرگ، نام پسرعموی گرشاسپ... مشاهده
آذرک شراره آتش، اخگر، نام دختر یزگرد سوم پادشاه ساسانی مشاهده
آمستریس نام مادر اردشیر دراز دست پادشاه هخامنشی مشاهده
ارمایل ارمانک مشاهده
اکلیا نام پسری در شعر نیما یوشیج مشاهده
بیرون پرنده‌ای که محل زندگی ندارد مشاهده
چوک چشمه مشاهده
سهیزاد مرکب از سهی( صفت سرو، راست) + زاد مشاهده
شرف الزمان موجب بزرگی عصر و روزگار مشاهده
صفاعلی آن که خلوص و پاکی ای چون علی(ع دارد، لقب ظهیرالدول... مشاهده
فروزنده روشن، تابان، روشن کننده، افروزنده مشاهده
کوهشاد نام روستایی در استان هرمزگان مشاهده
لوتوس گل نیلوفر آبی یا سوسن شرقی ، همچنین درخت صدر یا کن... مشاهده
مشرف اشراف دارنده، ناظر، در تصوف آن که خداوند او را بر... مشاهده
میر فرهان میر بمعنای بزرگ + فرهان که نام شهری نزدیک همدان اس... مشاهده
هامویه نام کارگزار یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی مشاهده
آذرکار آتشکار مشاهده
اکلیل تاج مشاهده
برمال جلوی منزل ، سجادة، خانةدار مشاهده
بیری زنی که شیر می دوشد مشاهده
تاج مهر آن که چون تاجی بر سر خورشید است، یا دسته گلی به شک... مشاهده
رفیع الدین دارای مقام و مرتبه بلند در دین مشاهده
شرمیلا محافظت ، نوعی گل ( به فتح ش) مشاهده
صفاناز صفا(عربی) + ناز(فارسی) آن که دارای یکرنگی و زیبایی... مشاهده
عمرو نام پسر لیث دومین پادشاه صفاری مشاهده
فروزینه آتش زنه، چخماق مشاهده