انتخاب اسم کودک

نام معنی نام جزییات
دامور آواز نرم و لطیف مشاهده
ژیژیس نام ندیمه پروشات همسر داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
شجاع الدین آن که در دفاع از دین شجاع است مشاهده
صدوق راستگو، صدیق، دوست مشاهده
فرود از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر سیاوش و جریره و برادر... مشاهده
کوشاد ریشه گیاهی خوشرنگ مشاهده
نوشاب آب گوارا، شربت مطبوع، آب زندگی، آب حیات مشاهده
آذرمهربرزین مرکب از آذر+ مهر+ برزین،شکوه محبت خورشید،مهربانی خ... مشاهده
آلیشان شعله ور مشاهده
ارفش نام یکی از پهلوانان گرشاسب نامه مشاهده
برف‌آب آبی که ‏از ذوب شدن برف سرازیر می‏شود و جویباری تشک... مشاهده
تاج الملک افسر پادشاهی، تاج پادشاهی مشاهده
چهرفروز چهرافروز مشاهده
ژیگس نام پدر میرسوس سردار پارسی در زمان داریوش پادشاه ه... مشاهده
شجاع الملک آن که در دفاع از کشور شجاع است مشاهده
صدیده مهم مشاهده
فرورتیش نام یکی از پادشاهان ماد مشاهده
میترایار مهریار،نام شخصی در کتیبه پهلوی مشاهده
نوشابه آب گوارا، نام پادشاهی در سرزمین بردع مشاهده
یلدوز اولدوز مشاهده
آذرمینا لعلگون، سرخ رنگ مشاهده
ارفع رفیع تر، بلندتر، ارجمندتر مشاهده
بیدخت نام ستاره زهره مشاهده
چهرمینو آن که چهره ای زیبا چون بهشت دارد مشاهده
دامینه جاری و روان - همچنین به معنای دانش و دانایی نیز آم... مشاهده
رضیه مؤنث رضی، نام تنها زنی که در زمان سلطنت مسلمانان د... مشاهده
شداد نام فرزند عاد(ع) مشاهده
کوشانه مونث کوشان -دختر ساعی - بانوی تلاشکر - مشاهده
لنبک از شخصیتهای شاهنامه، نام سقائی جوانمرد در زمان بهر... مشاهده
آذرنرسی نام پسر هرمز دوم پادشاه ساسانی مشاهده
ارم نام دختر گودرز و همسر رستم پهلوان شاهنامه مشاهده
ايپك (به کسر پ) ابریشم نرم و لطیف مشاهده
بیدگل نام شهری از بخش آران شهرستان کاشان مشاهده
تاج بخش بخشنده تاج پادشاهی، رساننده کسی به پادشاهی ، از ا... مشاهده
چهره صورت مشاهده
ژیله در گویش لرستان، ژاله تگرگ ریز مشاهده
سهام الدین بهره ها و نصیبهای دین مشاهده
صدیقا نام آخرین تن از سلسله یهود مشاهده
کوشک قصر، کاخ، نام دختر ایرج پسر فریدون پادشاه پیشدادی مشاهده
مسلمه مؤنث مسلم، پیرو دین اسلام، مسلمانان مشاهده
یمین الدین آن که به منزله دست راست دین است مشاهده
آذرنگ روشن و نورانی ، آتش مشاهده
برقه درخشیدن جسمی در مقابل تابش اشعه آفتاب یا هر چیز دی... مشاهده
بیرام بایرام مشاهده
تاج بی بی ملکه، شاهزاده خانم مشاهده
چهره گل آن که چهره ای زیبا چون گل دارد مشاهده
شرافت بزرگ منشی، ارزشمندی مشاهده
فروزا تابان، درخشان مشاهده
لهاک از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران و جز... مشاهده
نوشزاد زاده جاوید، از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر انوشیروا... مشاهده