انتخاب اسم کودک

نام معنی نام جزییات
مشکین مشک(سنسنکریت) + ین(فارسی) از هر چیز خوشبو، مشک الو... مشاهده
میشان نام روستایی در استان کهگیلویه مشاهده
یکیتی اتحاد مشاهده
ایران ناز موجب فخر و مباهات ایران مشاهده
بیسو بی گمان ، کمینگاه ‏شکارچی مشاهده
چیلانه درخت عناب مشاهده
دخت مهر دختر خورشید مشاهده
ساتگین پیاله بزرگی که با آن شراب می خورده اند ، شراب، محب... مشاهده
کی پیشین از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران کیقباد پادشا... مشاهده
مشی نام نخستین مرد در فرهنگ ایران باستان برابر با آدم... مشاهده
میشانه مشیانه مشاهده
نیاتور نیاطوس، از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر قیصر روم از... مشاهده
هاووش امت - پیروان یک پیامبر مشاهده
ماهلین ماهلین با تلفظ /Māhlin/ و شکل لاتین Maahlin از دو... مشاهده
آراج آراد - نام روز بیست و پنجم از هر ماه شمسی در ایران... مشاهده
برو بلوط مشاهده
بیشو بی حد، بی اندازه مشاهده
چیکا نوعی پرنده مشاهده
ساتکین ساتگین، پیاله بزرگی که با آن شراب می خورده اند ، ش... مشاهده
شرین در گویش سمنان شیرین مشاهده
عیسا عیسی، معرب از عبری ، نجات دهنده، نام پیامبر مسیحیت مشاهده
کی دخت دختر پادشاه مشاهده
میشه مشی مشاهده
اروشه اروشا ، به فتح الف ، سفید، روشن، دختری با روی سپید مشاهده
ایرانشید خورشید ایران مشاهده
بیگرد بدون رقیب ، کنایه ‏از بسیار زیبا مشاهده
ساتی در مصر باستان، نام فرشته نگهبان ارواح مشاهده
شعبان نام ماه هشتم از سال قمری مشاهده
صمد بی نیاز، غنی، مهتر، از نامهای خداوند، از اسماء حسن... مشاهده
کی راد پادشاه بخشنده مشاهده
مشیت اراده، خواست، سرنوشت مشاهده
میشواک منطقه ای در کردستان مشاهده
آرارات نام کوهی در آذربایجان که بنا به روایتی کشتی نوح بر... مشاهده
ایرانمهر خورشید ایران مشاهده
بروار آن قسمت از دامنةکوة کة زیباترین قسمت آن می‏باشد ،... مشاهده
بیگم به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدی... مشاهده
تامیما منزه، پاک مشاهده
حادید تند و تیز، نام روستایی بوده است مشاهده
درافشان آنکه مروارید می افشاند ، بخشنده ، دارای فصاحت و زی... مشاهده
شعری نام ستاره ای مشاهده
صمدالله خداوند بی نیاز مشاهده
عین الدین چشم دین، عزیز در دین مشاهده
کی زاد زاده پادشاه مشاهده
مشید استوار، بلند مشاهده
میشکا میچکا ، گنجشک در زبان مازندرانی مشاهده
هباسپ دارنده اسب اصیل مشاهده
ایرانه منسوب به ایران مشاهده
بروان پیش بند مشاهده
بیلاش مفقود الاثر. مشاهده
دربانو در(عربی) + بانو(فارسی) مرکب از در( مروارید) + بانو مشاهده