انتخاب اسم کودک

نام معنی نام جزییات
برمال جلوی منزل ، سجادة، خانةدار مشاهده
بیری زنی که شیر می دوشد مشاهده
تاج مهر آن که چون تاجی بر سر خورشید است، یا دسته گلی به شک... مشاهده
رفیع الدین دارای مقام و مرتبه بلند در دین مشاهده
شرمیلا محافظت ، نوعی گل ( به فتح ش) مشاهده
صفاناز صفا(عربی) + ناز(فارسی) آن که دارای یکرنگی و زیبایی... مشاهده
عمرو نام پسر لیث دومین پادشاه صفاری مشاهده
فروزینه آتش زنه، چخماق مشاهده
مشرف الدین دارای اشراف در دین،نام شاعر بزرگ قرن هفتم، مشرف ال... مشاهده
آذرکیش آتش پرست ، دارای دین زرتشتی مشاهده
آمنید نام دبیر داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
برمایون برمایه مشاهده
بیریفان دوشیدن شیر گوسفند توسط دختران در کوهستان هنگام بها... مشاهده
فروشنک نام نتیجه ایرج پسر فرویدن پادشاه پیشدادی مشاهده
کوهین منسوب به کوه، نام گیاهی که ریشه آن مانند ریشه نی... مشاهده
ليبرا (به کسر ب) ، آزاد مشاهده
مشهود آشکار ، نمایان ، دیده شده ، به چشم آمده مشاهده
میرانه میر(ازعربی) + انه(فارسی) امیرانه، شاهانه مشاهده
نوشین لب نوش لب، دارای لبی شیرین، شیرین لب مشاهده
آذرکیوان نام موبدی زرتشتی، مؤسس آیین خاصی به همین نام مشاهده
آموی رود جیحون، آمودریا مشاهده
ایبک ماه بزرگ، یا آن که ماه او را بزرگ ساخته است مشاهده
بیزار کسی که ‏از اعمال زشت پرهیز کند مشاهده
تارادخت مرکب از تارا(ستاره) + دخت( دختر) مشاهده
چکاوه چکاوک مشاهده
شرمین دخت دختر باحیا و محجوب مشاهده
عمیدالدین آن که در دین تسلط دارد مشاهده
کوهینه پونه مشاهده
مشک ماده ای با عطر نافذ و پایدار که از کیسه ای در زیر... مشاهده
نوشینه نوشین،شیرین، خوشایند، دلپذیر، گوارا، خوش گوار مشاهده
آذریاس صمغ سداب کوهی مشاهده
داور آنکه میان دو نفر به عدالت حکم کند ، از نامهای حضرت... مشاهده
سوبیتای نام پسر تولی پسر چنگیزخان پادشاه مغول مشاهده
فروغ بانو بانوی روشنایی مشاهده
یولدوز مثل ستاره مشاهده
آذرین آتشین، گرم و سوزان مشاهده
ارناز از نامهای باستانی مشاهده
برنوش برانوش مشاهده
تارح نام پدر ابراهیم(ع) مشاهده
داورا دشت مشاهده
عنایت لطف، نیکی، احسان، کمک، یاری مشاهده
فروغ دخت دختر روشنایی مشاهده
کوکبه شکوه، جلال مشاهده
آذریون به رنگ آتش ، معرب آذرگون ، گل آفتابگردان مشاهده
ارناک رزمجو مشاهده
بیژه ویژه، خالص مشاهده
سابق مربوط به گذشته، پیشین، مقدم، پیشی گیرنده، سبقت گیر... مشاهده
صفی الدین برگزیده دین، نام عارف نامدار قرن هشتم، صفی الدین ا... مشاهده
عنایت الله لطف و عنایت خداوند مشاهده
کی آذر مرکب از کی( پادشاه) + آذر( آتش)، نام یکی از مفسر... مشاهده