انتخاب اسم کودک

نام معنی نام جزییات
شروانه نام دایه مه پری در داستان سمک عیار مشاهده
صفی الدین برگزیده دین، نام عارف نامدار قرن هشتم، صفی الدین ا... مشاهده
عنایت الله لطف و عنایت خداوند مشاهده
کی آذر مرکب از کی( پادشاه) + آذر( آتش)، نام یکی از مفسر... مشاهده
مشکاه مکان نورانی - چراغدان - طاقی بلند که چراغ را در آن... مشاهده
میرین از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری رومی و داماد قیصر... مشاهده
ایده فکر و اندیشه، رأی مشاهده
برهان الدین دلیل و حجت دین مشاهده
بیساران بی سرها، بی دلیل قتل‏عام شدةها ، نام روستایی نزدیک... مشاهده
تارلا کشتزار مشاهده
چیترا نژاد مشاهده
رمیار رامیار مشاهده
سابق الدین پیشی گیرنده در دین مشاهده
فروهل از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی در سپاه رس... مشاهده
کی آرمین آرمین مشاهده
مشکدانه مشک( سنسنکریت) + دانه( فارسی) دانه خوشبویی که آن... مشاهده
هانیبال لاتینی از 28، نام سردار مشهور کارتاژ که با لشکر رو... مشاهده
تارمیتا بنیان، اساس مشاهده
سابود هاله، خرمن ماه مشاهده
صفیعلی برگزیده علی(ع) مشاهده
عنبربو عنبر+ بو،معطر مشاهده
فروهنده نیکوسیرت و خوبروی، نام فرشته ای است مشاهده
کی آفرید مرکب از کی( پادشاه) + آفرید( آفریده) مشاهده
لیبرا آزاده ، رها (به کسر ب) مشاهده
مشکناز مشک( سنسکریت) + ناز(فارسی) زیبا و خوشبو،از شخصیته... مشاهده
آذین فر پسر باشکوه و آراسته مشاهده
آن سبب علت دلیل،قصد عزم عقیده مشاهده
ارواد نیرومند مشاهده
برهمن برهمن مشاهده
بیستان جالیز مشاهده
تاژ لطیف، نازک ، نام پسرفرواک برادر هوشنگ پادشاه پیشد... مشاهده
سابین سروکوهی مشاهده
عندلیب بلبل مشاهده
فری توس از نامهای باستانی مشاهده
کی آفرین آفریننده پادشاه مشاهده
مشکنک از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از زنان شاعر بهرام گو... مشاهده
هاوار فریاد مشاهده
یکمال ثروت تقسیم نشدة، دوست جان‏جانی مشاهده
آذین گل زینت گل، زیورگل - کنایه از زیبایی بسیار زیاد مشاهده
اروس سفید ، درخشان، زیبا مشاهده
ایران دخت دختر ایران، نام همسر فریدون پادشاه پیشدادی مشاهده
برهمند برهمن مشاهده
بیستون محل عبادت خدا ، خانه ‏یا کاخی کةدرآن ستون نباشد ،... مشاهده
تافته نوعی پارچه ابریشمی مشاهده
چیلان عناب مشاهده
شریف الدین دارای دین و آیین پاک مشاهده
صلات دعای بنده به سوی خداوند ، نماز مشاهده
عنقا مرغی افسانه ای، سیمرغ مشاهده
کی بانو بانوی شاه، زنی که همه از او حساب می برند مشاهده
لیبه مؤنث لبیب مشاهده