انتخاب اسم کودک

نام معنی نام جزییات
یادگار آنچه از کسی یا چیزی باقی می ماند، یاد، خاطره، به ص... مشاهده
یادمهر خاطره مهربانی ، خاطره خورشید ، بانویی که زیباییش م... مشاهده
یارا توانایی، قدرت مشاهده
یارات مشاهده
یارتا همتای یار، همچون یار مشاهده
یارعلی یار(فارسی) + علی(عربی) یار و یاور علی(ع) مشاهده
یارگل یاری که چون گل زیباست مشاهده
یارمحمد یار(فارسی) + محمد(عربی) یار و یاور محمد(ص) مشاهده
یارناز یار زیبا مشاهده
یارنوش یاری که چون عسل شیرین و دلنشین است مشاهده
یاره یارا، قدرت مشاهده
یارور یاریگر، یاور مشاهده
یاری کمک ، همراهی مشاهده
یارین خوشحالی مشاهده
یاس گلی زینتی با رنگهای زرد، سرخ، سفید، و بنفش و بسیار... مشاهده