انتخاب اسم کودک

نام معنی نام جزییات
یامین نام همسر یعقوب(ع) مشاهده
یاور یاری دهنده، کمک کننده مشاهده
یحیی تعمید دهنده، نام پسر زکریا از پیامبران بزرگ بنی اس... مشاهده
یدالله دست خداوند، قدرت خداوند مشاهده
یرحا نام مادر موسی(ع) مشاهده
یرمیا ارمیا، بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی اسر... مشاهده
یزداد نام پسر انوشیروان پادشاه ساسانی مشاهده
یزدان خداوند، ایزد مشاهده
یزدان آفرید آفریده خداوند مشاهده
یزدان بخت نام رئیس مانویه در زمان مأمون خلیفه عباسی مشاهده
یزدان داد داده خداوند، نام دختر انوشیروان پادشاه ساسانی مشاهده
یزدان مهر خداوند خورشید مشاهده
یزدانیار آن که خداوند یا و یاور اوست مشاهده
یزدجرد یزدگرد مشاهده
یزدگرد نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام آخرین پا... مشاهده