اسم دختر با ج

نام معنی نام جزییات
جیران آهو مشاهده
جیلا ژیلا ، ژاله تگرگ مشاهده